ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهیر طیب، علی محمد موذنی، (1399). خوانش فارسی از فقه اسلامی در دوره عراقی متن پژوهی نسخه خطی کتاب ترغیب الصلوه در باب فقه و احکام نماز (قرن هفتم هجری قمری)، کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 1(1)، 21-45. magiran.com/p2144419
Zohair Tayyeb , Ali Mohammad Moazeni, (2020). Persian Reading From Islamic jurisprudence in Iraq Textualization of the Manuscript of the book Torqib al-Salawat on the Subject of jurisprudence and the Rules of Prayer (7th Century AH), journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 1(1), 21-45. magiran.com/p2144419
زهیر طیب، علی محمد موذنی، خوانش فارسی از فقه اسلامی در دوره عراقی متن پژوهی نسخه خطی کتاب ترغیب الصلوه در باب فقه و احکام نماز (قرن هفتم هجری قمری). کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 1399؛ 1(1): 21-45. magiran.com/p2144419
Zohair Tayyeb , Ali Mohammad Moazeni, Persian Reading From Islamic jurisprudence in Iraq Textualization of the Manuscript of the book Torqib al-Salawat on the Subject of jurisprudence and the Rules of Prayer (7th Century AH), journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 2020; 1(1): 21-45. magiran.com/p2144419
زهیر طیب، علی محمد موذنی، "خوانش فارسی از فقه اسلامی در دوره عراقی متن پژوهی نسخه خطی کتاب ترغیب الصلوه در باب فقه و احکام نماز (قرن هفتم هجری قمری)"، کارنامه متون ادبی دوره عراقی 1، شماره 1 (1399): 21-45. magiran.com/p2144419
Zohair Tayyeb , Ali Mohammad Moazeni, "Persian Reading From Islamic jurisprudence in Iraq Textualization of the Manuscript of the book Torqib al-Salawat on the Subject of jurisprudence and the Rules of Prayer (7th Century AH)", journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career 1, no.1 (2020): 21-45. magiran.com/p2144419
زهیر طیب، علی محمد موذنی، (1399). 'خوانش فارسی از فقه اسلامی در دوره عراقی متن پژوهی نسخه خطی کتاب ترغیب الصلوه در باب فقه و احکام نماز (قرن هفتم هجری قمری)'، کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 1(1)، صص.21-45. magiran.com/p2144419
Zohair Tayyeb , Ali Mohammad Moazeni, (2020). 'Persian Reading From Islamic jurisprudence in Iraq Textualization of the Manuscript of the book Torqib al-Salawat on the Subject of jurisprudence and the Rules of Prayer (7th Century AH)', journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 1(1), pp.21-45. magiran.com/p2144419
زهیر طیب؛ علی محمد موذنی. "خوانش فارسی از فقه اسلامی در دوره عراقی متن پژوهی نسخه خطی کتاب ترغیب الصلوه در باب فقه و احکام نماز (قرن هفتم هجری قمری)". کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 1 ،1 ، 1399، 21-45. magiran.com/p2144419
Zohair Tayyeb ; Ali Mohammad Moazeni. "Persian Reading From Islamic jurisprudence in Iraq Textualization of the Manuscript of the book Torqib al-Salawat on the Subject of jurisprudence and the Rules of Prayer (7th Century AH)", journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 1, 1, 2020, 21-45. magiran.com/p2144419
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال