ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدرضا نظری چروده، شهریار مشکین، (1399). بررسی سبک شخصی دو بخش اصلی و افزوده تذکره الاولیای عطار براساس روش تحلیل آماری کیوسام، کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 1(1)، 113-132. magiran.com/p2144424
Amadreza Nazari Charoudeh , Shahriar Meshkin Daim Hashi, (2020). Examining the Personal style of the Two Main and Additional Sections of At-tar's Tazkerat al-Awalia Based on Q sum's Statistical Analysis Method, journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 1(1), 113-132. magiran.com/p2144424
احمدرضا نظری چروده، شهریار مشکین، بررسی سبک شخصی دو بخش اصلی و افزوده تذکره الاولیای عطار براساس روش تحلیل آماری کیوسام. کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 1399؛ 1(1): 113-132. magiran.com/p2144424
Amadreza Nazari Charoudeh , Shahriar Meshkin Daim Hashi, Examining the Personal style of the Two Main and Additional Sections of At-tar's Tazkerat al-Awalia Based on Q sum's Statistical Analysis Method, journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 2020; 1(1): 113-132. magiran.com/p2144424
احمدرضا نظری چروده، شهریار مشکین، "بررسی سبک شخصی دو بخش اصلی و افزوده تذکره الاولیای عطار براساس روش تحلیل آماری کیوسام"، کارنامه متون ادبی دوره عراقی 1، شماره 1 (1399): 113-132. magiran.com/p2144424
Amadreza Nazari Charoudeh , Shahriar Meshkin Daim Hashi, "Examining the Personal style of the Two Main and Additional Sections of At-tar's Tazkerat al-Awalia Based on Q sum's Statistical Analysis Method", journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career 1, no.1 (2020): 113-132. magiran.com/p2144424
احمدرضا نظری چروده، شهریار مشکین، (1399). 'بررسی سبک شخصی دو بخش اصلی و افزوده تذکره الاولیای عطار براساس روش تحلیل آماری کیوسام'، کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 1(1)، صص.113-132. magiran.com/p2144424
Amadreza Nazari Charoudeh , Shahriar Meshkin Daim Hashi, (2020). 'Examining the Personal style of the Two Main and Additional Sections of At-tar's Tazkerat al-Awalia Based on Q sum's Statistical Analysis Method', journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 1(1), pp.113-132. magiran.com/p2144424
احمدرضا نظری چروده؛ شهریار مشکین. "بررسی سبک شخصی دو بخش اصلی و افزوده تذکره الاولیای عطار براساس روش تحلیل آماری کیوسام". کارنامه متون ادبی دوره عراقی، 1 ،1 ، 1399، 113-132. magiran.com/p2144424
Amadreza Nazari Charoudeh ; Shahriar Meshkin Daim Hashi. "Examining the Personal style of the Two Main and Additional Sections of At-tar's Tazkerat al-Awalia Based on Q sum's Statistical Analysis Method", journal of The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career, 1, 1, 2020, 113-132. magiran.com/p2144424
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال