ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین فدائی اقدم، ملیحه عامری، شهربانو گلی، ملیحه ایمنی، (1399). بررسی ارتباط کیفیت خواب و استرس شغلی پرستاران در شیفت های مختلف کاری، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28(2)، 103-111. magiran.com/p2144444
Nasrin Fadae Aghdam, Malihe Ameri, Shahrbanoo Goli, Malihe Imeni, (2020). Relationship Between Sleep Quality and Job Stress of Nurses in Different Shifts Working, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28(2), 103-111. magiran.com/p2144444
نسرین فدائی اقدم، ملیحه عامری، شهربانو گلی، ملیحه ایمنی، بررسی ارتباط کیفیت خواب و استرس شغلی پرستاران در شیفت های مختلف کاری. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1399؛ 28(2): 103-111. magiran.com/p2144444
Nasrin Fadae Aghdam, Malihe Ameri, Shahrbanoo Goli, Malihe Imeni, Relationship Between Sleep Quality and Job Stress of Nurses in Different Shifts Working, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2020; 28(2): 103-111. magiran.com/p2144444
نسرین فدائی اقدم، ملیحه عامری، شهربانو گلی، ملیحه ایمنی، "بررسی ارتباط کیفیت خواب و استرس شغلی پرستاران در شیفت های مختلف کاری"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 28، شماره 2 (1399): 103-111. magiran.com/p2144444
Nasrin Fadae Aghdam, Malihe Ameri, Shahrbanoo Goli, Malihe Imeni, "Relationship Between Sleep Quality and Job Stress of Nurses in Different Shifts Working", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 28, no.2 (2020): 103-111. magiran.com/p2144444
نسرین فدائی اقدم، ملیحه عامری، شهربانو گلی، ملیحه ایمنی، (1399). 'بررسی ارتباط کیفیت خواب و استرس شغلی پرستاران در شیفت های مختلف کاری'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28(2)، صص.103-111. magiran.com/p2144444
Nasrin Fadae Aghdam, Malihe Ameri, Shahrbanoo Goli, Malihe Imeni, (2020). 'Relationship Between Sleep Quality and Job Stress of Nurses in Different Shifts Working', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28(2), pp.103-111. magiran.com/p2144444
نسرین فدائی اقدم؛ ملیحه عامری؛ شهربانو گلی؛ ملیحه ایمنی. "بررسی ارتباط کیفیت خواب و استرس شغلی پرستاران در شیفت های مختلف کاری". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28 ،2 ، 1399، 103-111. magiran.com/p2144444
Nasrin Fadae Aghdam; Malihe Ameri; Shahrbanoo Goli; Malihe Imeni. "Relationship Between Sleep Quality and Job Stress of Nurses in Different Shifts Working", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28, 2, 2020, 103-111. magiran.com/p2144444
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال