ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد یاریان، نازنین فاطمه عامری، (1398). تبیین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان بر اساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 3(4)، 21-27. magiran.com/p2144668
Sajjad Yarian, Nazanin Fatemeh Ameri, (2019). Explaining Islamic Lifestyle and Mental Health among Students based on Family Socioeconomic Status, Islamic Lifestyle Centered on Health, 3(4), 21-27. magiran.com/p2144668
سجاد یاریان، نازنین فاطمه عامری، تبیین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان بر اساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده. مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 1398؛ 3(4): 21-27. magiran.com/p2144668
Sajjad Yarian, Nazanin Fatemeh Ameri, Explaining Islamic Lifestyle and Mental Health among Students based on Family Socioeconomic Status, Islamic Lifestyle Centered on Health, 2019; 3(4): 21-27. magiran.com/p2144668
سجاد یاریان، نازنین فاطمه عامری، "تبیین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان بر اساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده"، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت 3، شماره 4 (1398): 21-27. magiran.com/p2144668
Sajjad Yarian, Nazanin Fatemeh Ameri, "Explaining Islamic Lifestyle and Mental Health among Students based on Family Socioeconomic Status", Islamic Lifestyle Centered on Health 3, no.4 (2019): 21-27. magiran.com/p2144668
سجاد یاریان، نازنین فاطمه عامری، (1398). 'تبیین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان بر اساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده'، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 3(4)، صص.21-27. magiran.com/p2144668
Sajjad Yarian, Nazanin Fatemeh Ameri, (2019). 'Explaining Islamic Lifestyle and Mental Health among Students based on Family Socioeconomic Status', Islamic Lifestyle Centered on Health, 3(4), pp.21-27. magiran.com/p2144668
سجاد یاریان؛ نازنین فاطمه عامری. "تبیین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان بر اساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده". مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 3 ،4 ، 1398، 21-27. magiran.com/p2144668
Sajjad Yarian; Nazanin Fatemeh Ameri. "Explaining Islamic Lifestyle and Mental Health among Students based on Family Socioeconomic Status", Islamic Lifestyle Centered on Health, 3, 4, 2019, 21-27. magiran.com/p2144668
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال