ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود ظهیری، مهدی شهبازی، یدالله بیننده، (1399). تاثیر رنگ پس زمینه و جنسیت بر زمان بندی پیش بینی انطباقی، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12(39)، 1-13. magiran.com/p2144774
Masoud Zahiry, Mehdi Shahbazi , Yadollah Binandeh, (2020). The effect of color and gender on oincidence anticipation timing, Development & Motor Learning, 12(39), 1-13. magiran.com/p2144774
مسعود ظهیری، مهدی شهبازی، یدالله بیننده، تاثیر رنگ پس زمینه و جنسیت بر زمان بندی پیش بینی انطباقی. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1399؛ 12(39): 1-13. magiran.com/p2144774
Masoud Zahiry, Mehdi Shahbazi , Yadollah Binandeh, The effect of color and gender on oincidence anticipation timing, Development & Motor Learning, 2020; 12(39): 1-13. magiran.com/p2144774
مسعود ظهیری، مهدی شهبازی، یدالله بیننده، "تاثیر رنگ پس زمینه و جنسیت بر زمان بندی پیش بینی انطباقی"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 12، شماره 39 (1399): 1-13. magiran.com/p2144774
Masoud Zahiry, Mehdi Shahbazi , Yadollah Binandeh, "The effect of color and gender on oincidence anticipation timing", Development & Motor Learning 12, no.39 (2020): 1-13. magiran.com/p2144774
مسعود ظهیری، مهدی شهبازی، یدالله بیننده، (1399). 'تاثیر رنگ پس زمینه و جنسیت بر زمان بندی پیش بینی انطباقی'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12(39)، صص.1-13. magiran.com/p2144774
Masoud Zahiry, Mehdi Shahbazi , Yadollah Binandeh, (2020). 'The effect of color and gender on oincidence anticipation timing', Development & Motor Learning, 12(39), pp.1-13. magiran.com/p2144774
مسعود ظهیری؛ مهدی شهبازی؛ یدالله بیننده. "تاثیر رنگ پس زمینه و جنسیت بر زمان بندی پیش بینی انطباقی". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12 ،39 ، 1399، 1-13. magiran.com/p2144774
Masoud Zahiry; Mehdi Shahbazi ; Yadollah Binandeh. "The effect of color and gender on oincidence anticipation timing", Development & Motor Learning, 12, 39, 2020, 1-13. magiran.com/p2144774
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال