ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم بابایی زارچ، حمید صالحی، رضا همتی، (1399). چرا کودکان و نوجوانان در فعالیت بدنی و ورزشی شرکت می کنند؟ بررسی دیدگاه ورزشکاران جوان، والدین و مربیان، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12(39)، 31-47. magiran.com/p2144776
Ghasem Babaei Zarch, Hamid Salehi , Reza Hemmati, (2020). Why do children and adolescents participate in physical activity and sports? Exploring perspective of athletes, parents, and coaches, Development & Motor Learning, 12(39), 31-47. magiran.com/p2144776
قاسم بابایی زارچ، حمید صالحی، رضا همتی، چرا کودکان و نوجوانان در فعالیت بدنی و ورزشی شرکت می کنند؟ بررسی دیدگاه ورزشکاران جوان، والدین و مربیان. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1399؛ 12(39): 31-47. magiran.com/p2144776
Ghasem Babaei Zarch, Hamid Salehi , Reza Hemmati, Why do children and adolescents participate in physical activity and sports? Exploring perspective of athletes, parents, and coaches, Development & Motor Learning, 2020; 12(39): 31-47. magiran.com/p2144776
قاسم بابایی زارچ، حمید صالحی، رضا همتی، "چرا کودکان و نوجوانان در فعالیت بدنی و ورزشی شرکت می کنند؟ بررسی دیدگاه ورزشکاران جوان، والدین و مربیان"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 12، شماره 39 (1399): 31-47. magiran.com/p2144776
Ghasem Babaei Zarch, Hamid Salehi , Reza Hemmati, "Why do children and adolescents participate in physical activity and sports? Exploring perspective of athletes, parents, and coaches", Development & Motor Learning 12, no.39 (2020): 31-47. magiran.com/p2144776
قاسم بابایی زارچ، حمید صالحی، رضا همتی، (1399). 'چرا کودکان و نوجوانان در فعالیت بدنی و ورزشی شرکت می کنند؟ بررسی دیدگاه ورزشکاران جوان، والدین و مربیان'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12(39)، صص.31-47. magiran.com/p2144776
Ghasem Babaei Zarch, Hamid Salehi , Reza Hemmati, (2020). 'Why do children and adolescents participate in physical activity and sports? Exploring perspective of athletes, parents, and coaches', Development & Motor Learning, 12(39), pp.31-47. magiran.com/p2144776
قاسم بابایی زارچ؛ حمید صالحی؛ رضا همتی. "چرا کودکان و نوجوانان در فعالیت بدنی و ورزشی شرکت می کنند؟ بررسی دیدگاه ورزشکاران جوان، والدین و مربیان". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12 ،39 ، 1399، 31-47. magiran.com/p2144776
Ghasem Babaei Zarch; Hamid Salehi ; Reza Hemmati. "Why do children and adolescents participate in physical activity and sports? Exploring perspective of athletes, parents, and coaches", Development & Motor Learning, 12, 39, 2020, 31-47. magiran.com/p2144776
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال