ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولی الله کاشانی، منصوره آذری، احمد نیک روان، (1399). تعیین مهارت برجسته در رشته تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی: نگرشی به اصول ویژگی تمرین، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12(39)، 49-66. magiran.com/p2144777
ValiOllah Kashani , Mansoreh Azari, Ahmad Nikravan, (2020). Determine the Special Skill in Shooting with Air in Competitive Anxiety Condition: Attitude to the Principles of Practice Feature, Development & Motor Learning, 12(39), 49-66. magiran.com/p2144777
ولی الله کاشانی، منصوره آذری، احمد نیک روان، تعیین مهارت برجسته در رشته تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی: نگرشی به اصول ویژگی تمرین. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1399؛ 12(39): 49-66. magiran.com/p2144777
ValiOllah Kashani , Mansoreh Azari, Ahmad Nikravan, Determine the Special Skill in Shooting with Air in Competitive Anxiety Condition: Attitude to the Principles of Practice Feature, Development & Motor Learning, 2020; 12(39): 49-66. magiran.com/p2144777
ولی الله کاشانی، منصوره آذری، احمد نیک روان، "تعیین مهارت برجسته در رشته تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی: نگرشی به اصول ویژگی تمرین"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 12، شماره 39 (1399): 49-66. magiran.com/p2144777
ValiOllah Kashani , Mansoreh Azari, Ahmad Nikravan, "Determine the Special Skill in Shooting with Air in Competitive Anxiety Condition: Attitude to the Principles of Practice Feature", Development & Motor Learning 12, no.39 (2020): 49-66. magiran.com/p2144777
ولی الله کاشانی، منصوره آذری، احمد نیک روان، (1399). 'تعیین مهارت برجسته در رشته تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی: نگرشی به اصول ویژگی تمرین'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12(39)، صص.49-66. magiran.com/p2144777
ValiOllah Kashani , Mansoreh Azari, Ahmad Nikravan, (2020). 'Determine the Special Skill in Shooting with Air in Competitive Anxiety Condition: Attitude to the Principles of Practice Feature', Development & Motor Learning, 12(39), pp.49-66. magiran.com/p2144777
ولی الله کاشانی؛ منصوره آذری؛ احمد نیک روان. "تعیین مهارت برجسته در رشته تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی: نگرشی به اصول ویژگی تمرین". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12 ،39 ، 1399، 49-66. magiran.com/p2144777
ValiOllah Kashani ; Mansoreh Azari; Ahmad Nikravan. "Determine the Special Skill in Shooting with Air in Competitive Anxiety Condition: Attitude to the Principles of Practice Feature", Development & Motor Learning, 12, 39, 2020, 49-66. magiran.com/p2144777
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال