ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه بیزادی زاده، مرتضی نیکوفر، رضا دلاور، (1399). تاثیر چرخه بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12(39)، 85-99. magiran.com/p2144779
Somayeh Bizadi Zadeh, Morteza Nikoofar , Reza Delavar, (2020). The effect of biorhythm cycle on physical ability of volleyball girls, Development & Motor Learning, 12(39), 85-99. magiran.com/p2144779
سمیه بیزادی زاده، مرتضی نیکوفر، رضا دلاور، تاثیر چرخه بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1399؛ 12(39): 85-99. magiran.com/p2144779
Somayeh Bizadi Zadeh, Morteza Nikoofar , Reza Delavar, The effect of biorhythm cycle on physical ability of volleyball girls, Development & Motor Learning, 2020; 12(39): 85-99. magiran.com/p2144779
سمیه بیزادی زاده، مرتضی نیکوفر، رضا دلاور، "تاثیر چرخه بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 12، شماره 39 (1399): 85-99. magiran.com/p2144779
Somayeh Bizadi Zadeh, Morteza Nikoofar , Reza Delavar, "The effect of biorhythm cycle on physical ability of volleyball girls", Development & Motor Learning 12, no.39 (2020): 85-99. magiran.com/p2144779
سمیه بیزادی زاده، مرتضی نیکوفر، رضا دلاور، (1399). 'تاثیر چرخه بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12(39)، صص.85-99. magiran.com/p2144779
Somayeh Bizadi Zadeh, Morteza Nikoofar , Reza Delavar, (2020). 'The effect of biorhythm cycle on physical ability of volleyball girls', Development & Motor Learning, 12(39), pp.85-99. magiran.com/p2144779
سمیه بیزادی زاده؛ مرتضی نیکوفر؛ رضا دلاور. "تاثیر چرخه بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12 ،39 ، 1399، 85-99. magiran.com/p2144779
Somayeh Bizadi Zadeh; Morteza Nikoofar ; Reza Delavar. "The effect of biorhythm cycle on physical ability of volleyball girls", Development & Motor Learning, 12, 39, 2020, 85-99. magiran.com/p2144779
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال