ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رزا رهاوی عزآبادی، پروانه شمسی پور دهکردی، مرضیه خواجه زاده، (1399). تاثیر فاصله دهی تمرین بر یادگیری و قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12(39)، 101-115. magiran.com/p2144780
Rosa Rahavi Ezabadi , Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Marzieh Khajezadeh, (2020). The effects of Spacing Practice on Learning and judgment of learning Accuracy of Forehand drive in Table tennis, Development & Motor Learning, 12(39), 101-115. magiran.com/p2144780
رزا رهاوی عزآبادی، پروانه شمسی پور دهکردی، مرضیه خواجه زاده، تاثیر فاصله دهی تمرین بر یادگیری و قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1399؛ 12(39): 101-115. magiran.com/p2144780
Rosa Rahavi Ezabadi , Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Marzieh Khajezadeh, The effects of Spacing Practice on Learning and judgment of learning Accuracy of Forehand drive in Table tennis, Development & Motor Learning, 2020; 12(39): 101-115. magiran.com/p2144780
رزا رهاوی عزآبادی، پروانه شمسی پور دهکردی، مرضیه خواجه زاده، "تاثیر فاصله دهی تمرین بر یادگیری و قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 12، شماره 39 (1399): 101-115. magiran.com/p2144780
Rosa Rahavi Ezabadi , Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Marzieh Khajezadeh, "The effects of Spacing Practice on Learning and judgment of learning Accuracy of Forehand drive in Table tennis", Development & Motor Learning 12, no.39 (2020): 101-115. magiran.com/p2144780
رزا رهاوی عزآبادی، پروانه شمسی پور دهکردی، مرضیه خواجه زاده، (1399). 'تاثیر فاصله دهی تمرین بر یادگیری و قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12(39)، صص.101-115. magiran.com/p2144780
Rosa Rahavi Ezabadi , Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Marzieh Khajezadeh, (2020). 'The effects of Spacing Practice on Learning and judgment of learning Accuracy of Forehand drive in Table tennis', Development & Motor Learning, 12(39), pp.101-115. magiran.com/p2144780
رزا رهاوی عزآبادی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ مرضیه خواجه زاده. "تاثیر فاصله دهی تمرین بر یادگیری و قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 12 ،39 ، 1399، 101-115. magiran.com/p2144780
Rosa Rahavi Ezabadi ; Parvaneh Shamsipour Dehkordi; Marzieh Khajezadeh. "The effects of Spacing Practice on Learning and judgment of learning Accuracy of Forehand drive in Table tennis", Development & Motor Learning, 12, 39, 2020, 101-115. magiran.com/p2144780
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال