ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم محسنی مری، اکبر توحیدلو، علیرضا دل افکار، مهدی عبادی، (1398). نقد یگانه انگاری روایت قرآنی طوفان با روایت متون پیشینی با رهیافت بینامتنیت، نشریه مطالعات ادبی متون اسلامی، 4(16)، 115-137. magiran.com/p2144829
Ghasem Mohseni Mari , Akbar Tohidlou, Alireza Delafkar, Mahdi Ebadi, (2020). A critical survey on the unification of narrations of flood Quranic With the narration of previous texts, an intertexual approach, Journal of Religious Literature and Art Studies, 4(16), 115-137. magiran.com/p2144829
قاسم محسنی مری، اکبر توحیدلو، علیرضا دل افکار، مهدی عبادی، نقد یگانه انگاری روایت قرآنی طوفان با روایت متون پیشینی با رهیافت بینامتنیت. نشریه مطالعات ادبی متون اسلامی، 1398؛ 4(16): 115-137. magiran.com/p2144829
Ghasem Mohseni Mari , Akbar Tohidlou, Alireza Delafkar, Mahdi Ebadi, A critical survey on the unification of narrations of flood Quranic With the narration of previous texts, an intertexual approach, Journal of Religious Literature and Art Studies, 2020; 4(16): 115-137. magiran.com/p2144829
قاسم محسنی مری، اکبر توحیدلو، علیرضا دل افکار، مهدی عبادی، "نقد یگانه انگاری روایت قرآنی طوفان با روایت متون پیشینی با رهیافت بینامتنیت"، نشریه مطالعات ادبی متون اسلامی 4، شماره 16 (1398): 115-137. magiran.com/p2144829
Ghasem Mohseni Mari , Akbar Tohidlou, Alireza Delafkar, Mahdi Ebadi, "A critical survey on the unification of narrations of flood Quranic With the narration of previous texts, an intertexual approach", Journal of Religious Literature and Art Studies 4, no.16 (2020): 115-137. magiran.com/p2144829
قاسم محسنی مری، اکبر توحیدلو، علیرضا دل افکار، مهدی عبادی، (1398). 'نقد یگانه انگاری روایت قرآنی طوفان با روایت متون پیشینی با رهیافت بینامتنیت'، نشریه مطالعات ادبی متون اسلامی، 4(16)، صص.115-137. magiran.com/p2144829
Ghasem Mohseni Mari , Akbar Tohidlou, Alireza Delafkar, Mahdi Ebadi, (2020). 'A critical survey on the unification of narrations of flood Quranic With the narration of previous texts, an intertexual approach', Journal of Religious Literature and Art Studies, 4(16), pp.115-137. magiran.com/p2144829
قاسم محسنی مری؛ اکبر توحیدلو؛ علیرضا دل افکار؛ مهدی عبادی. "نقد یگانه انگاری روایت قرآنی طوفان با روایت متون پیشینی با رهیافت بینامتنیت". نشریه مطالعات ادبی متون اسلامی، 4 ،16 ، 1398، 115-137. magiran.com/p2144829
Ghasem Mohseni Mari ; Akbar Tohidlou; Alireza Delafkar; Mahdi Ebadi. "A critical survey on the unification of narrations of flood Quranic With the narration of previous texts, an intertexual approach", Journal of Religious Literature and Art Studies, 4, 16, 2020, 115-137. magiran.com/p2144829
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال