ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین خاکپور، مریم لطفی، (1398). تحلیل خطبه ی انتقادی امام حسن (ع) پس از رحلت رسول خدا (ص) بر اساس نظریه فرکلاف، نشریه مطالعات ادبی متون اسلامی، 4(16)، 137-158. magiran.com/p2144830
Hosain Khakpour , (2020). Analysis of Imam Hassan's (S) critical sermon after the death of the Prophet (PBUH) based on Falkloff's theory, Journal of Religious Literature and Art Studies, 4(16), 137-158. magiran.com/p2144830
حسین خاکپور، مریم لطفی، تحلیل خطبه ی انتقادی امام حسن (ع) پس از رحلت رسول خدا (ص) بر اساس نظریه فرکلاف. نشریه مطالعات ادبی متون اسلامی، 1398؛ 4(16): 137-158. magiran.com/p2144830
Hosain Khakpour , Analysis of Imam Hassan's (S) critical sermon after the death of the Prophet (PBUH) based on Falkloff's theory, Journal of Religious Literature and Art Studies, 2020; 4(16): 137-158. magiran.com/p2144830
حسین خاکپور، مریم لطفی، "تحلیل خطبه ی انتقادی امام حسن (ع) پس از رحلت رسول خدا (ص) بر اساس نظریه فرکلاف"، نشریه مطالعات ادبی متون اسلامی 4، شماره 16 (1398): 137-158. magiran.com/p2144830
Hosain Khakpour , "Analysis of Imam Hassan's (S) critical sermon after the death of the Prophet (PBUH) based on Falkloff's theory", Journal of Religious Literature and Art Studies 4, no.16 (2020): 137-158. magiran.com/p2144830
حسین خاکپور، مریم لطفی، (1398). 'تحلیل خطبه ی انتقادی امام حسن (ع) پس از رحلت رسول خدا (ص) بر اساس نظریه فرکلاف'، نشریه مطالعات ادبی متون اسلامی، 4(16)، صص.137-158. magiran.com/p2144830
Hosain Khakpour , (2020). 'Analysis of Imam Hassan's (S) critical sermon after the death of the Prophet (PBUH) based on Falkloff's theory', Journal of Religious Literature and Art Studies, 4(16), pp.137-158. magiran.com/p2144830
حسین خاکپور؛ مریم لطفی. "تحلیل خطبه ی انتقادی امام حسن (ع) پس از رحلت رسول خدا (ص) بر اساس نظریه فرکلاف". نشریه مطالعات ادبی متون اسلامی، 4 ،16 ، 1398، 137-158. magiran.com/p2144830
Hosain Khakpour . "Analysis of Imam Hassan's (S) critical sermon after the death of the Prophet (PBUH) based on Falkloff's theory", Journal of Religious Literature and Art Studies, 4, 16, 2020, 137-158. magiran.com/p2144830
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال