ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا منصورجوزان، محمدمهدی امینی، (1398). تاثیر تمرین های هوازی، مقاومتی و ترکیبی در دوران بارداری بر رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت کودکان 12 ماهه، نشریه رفتار حرکتی، 11(38)، 17-34. magiran.com/p2145103
Zahra Mansourjozan , MohammadMahdi Amini, (2020). The Effect of Aerobic, Resistance and Combination Exercises During Pregnancy on the Development of Fine and Gross Motor Skills of 12 Months Old Children, Motor Behavior, 11(38), 17-34. magiran.com/p2145103
زهرا منصورجوزان، محمدمهدی امینی، تاثیر تمرین های هوازی، مقاومتی و ترکیبی در دوران بارداری بر رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت کودکان 12 ماهه. نشریه رفتار حرکتی، 1398؛ 11(38): 17-34. magiran.com/p2145103
Zahra Mansourjozan , MohammadMahdi Amini, The Effect of Aerobic, Resistance and Combination Exercises During Pregnancy on the Development of Fine and Gross Motor Skills of 12 Months Old Children, Motor Behavior, 2020; 11(38): 17-34. magiran.com/p2145103
زهرا منصورجوزان، محمدمهدی امینی، "تاثیر تمرین های هوازی، مقاومتی و ترکیبی در دوران بارداری بر رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت کودکان 12 ماهه"، نشریه رفتار حرکتی 11، شماره 38 (1398): 17-34. magiran.com/p2145103
Zahra Mansourjozan , MohammadMahdi Amini, "The Effect of Aerobic, Resistance and Combination Exercises During Pregnancy on the Development of Fine and Gross Motor Skills of 12 Months Old Children", Motor Behavior 11, no.38 (2020): 17-34. magiran.com/p2145103
زهرا منصورجوزان، محمدمهدی امینی، (1398). 'تاثیر تمرین های هوازی، مقاومتی و ترکیبی در دوران بارداری بر رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت کودکان 12 ماهه'، نشریه رفتار حرکتی، 11(38)، صص.17-34. magiran.com/p2145103
Zahra Mansourjozan , MohammadMahdi Amini, (2020). 'The Effect of Aerobic, Resistance and Combination Exercises During Pregnancy on the Development of Fine and Gross Motor Skills of 12 Months Old Children', Motor Behavior, 11(38), pp.17-34. magiran.com/p2145103
زهرا منصورجوزان؛ محمدمهدی امینی. "تاثیر تمرین های هوازی، مقاومتی و ترکیبی در دوران بارداری بر رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت کودکان 12 ماهه". نشریه رفتار حرکتی، 11 ،38 ، 1398، 17-34. magiran.com/p2145103
Zahra Mansourjozan ; MohammadMahdi Amini. "The Effect of Aerobic, Resistance and Combination Exercises During Pregnancy on the Development of Fine and Gross Motor Skills of 12 Months Old Children", Motor Behavior, 11, 38, 2020, 17-34. magiran.com/p2145103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال