ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه نامدار طجری، رضا رستمی، منصوره مکبریان، (1398). اثر مداخله تمرین حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی پسران هشت تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی، نشریه رفتار حرکتی، 11(38)، 35-46. magiran.com/p2145104
Somayeh Namdar Tajari , Reza Rostami, Mansooreh Mokkaberian, (2020). The Effect of Exercise Intervention on Executive Function and Cognitive Flexibility in 8-10 Years Old Boys with Developmental Coordination Disorder, Motor Behavior, 11(38), 35-46. magiran.com/p2145104
سمیه نامدار طجری، رضا رستمی، منصوره مکبریان، اثر مداخله تمرین حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی پسران هشت تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی. نشریه رفتار حرکتی، 1398؛ 11(38): 35-46. magiran.com/p2145104
Somayeh Namdar Tajari , Reza Rostami, Mansooreh Mokkaberian, The Effect of Exercise Intervention on Executive Function and Cognitive Flexibility in 8-10 Years Old Boys with Developmental Coordination Disorder, Motor Behavior, 2020; 11(38): 35-46. magiran.com/p2145104
سمیه نامدار طجری، رضا رستمی، منصوره مکبریان، "اثر مداخله تمرین حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی پسران هشت تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی"، نشریه رفتار حرکتی 11، شماره 38 (1398): 35-46. magiran.com/p2145104
Somayeh Namdar Tajari , Reza Rostami, Mansooreh Mokkaberian, "The Effect of Exercise Intervention on Executive Function and Cognitive Flexibility in 8-10 Years Old Boys with Developmental Coordination Disorder", Motor Behavior 11, no.38 (2020): 35-46. magiran.com/p2145104
سمیه نامدار طجری، رضا رستمی، منصوره مکبریان، (1398). 'اثر مداخله تمرین حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی پسران هشت تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی'، نشریه رفتار حرکتی، 11(38)، صص.35-46. magiran.com/p2145104
Somayeh Namdar Tajari , Reza Rostami, Mansooreh Mokkaberian, (2020). 'The Effect of Exercise Intervention on Executive Function and Cognitive Flexibility in 8-10 Years Old Boys with Developmental Coordination Disorder', Motor Behavior, 11(38), pp.35-46. magiran.com/p2145104
سمیه نامدار طجری؛ رضا رستمی؛ منصوره مکبریان. "اثر مداخله تمرین حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی پسران هشت تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی". نشریه رفتار حرکتی، 11 ،38 ، 1398، 35-46. magiran.com/p2145104
Somayeh Namdar Tajari ; Reza Rostami; Mansooreh Mokkaberian. "The Effect of Exercise Intervention on Executive Function and Cognitive Flexibility in 8-10 Years Old Boys with Developmental Coordination Disorder", Motor Behavior, 11, 38, 2020, 35-46. magiran.com/p2145104
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال