ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه سلامی، امیر شمس، پروانه شمسی پور دهکردی، (1398). ویژگی های روان سنجی (روایی و پایایی) نسخه فارسی آزمون هماهنگی بدن (KTK) در کودکان پنج تا 14 ساله شهر تهران: مطالعه مقدماتی، نشریه رفتار حرکتی، 11(38)، 71-96. magiran.com/p2145106
Ssedigheh Salami , Amir Shams, Parnaneh Shamsipour Dehkordi, (2020). Psychometric Properties (Validity and Reliability) of the Body Coordination Test for Children (KTK), among 5-14 years children in Tehran City: Pilot Study, Motor Behavior, 11(38), 71-96. magiran.com/p2145106
صدیقه سلامی، امیر شمس، پروانه شمسی پور دهکردی، ویژگی های روان سنجی (روایی و پایایی) نسخه فارسی آزمون هماهنگی بدن (KTK) در کودکان پنج تا 14 ساله شهر تهران: مطالعه مقدماتی. نشریه رفتار حرکتی، 1398؛ 11(38): 71-96. magiran.com/p2145106
Ssedigheh Salami , Amir Shams, Parnaneh Shamsipour Dehkordi, Psychometric Properties (Validity and Reliability) of the Body Coordination Test for Children (KTK), among 5-14 years children in Tehran City: Pilot Study, Motor Behavior, 2020; 11(38): 71-96. magiran.com/p2145106
صدیقه سلامی، امیر شمس، پروانه شمسی پور دهکردی، "ویژگی های روان سنجی (روایی و پایایی) نسخه فارسی آزمون هماهنگی بدن (KTK) در کودکان پنج تا 14 ساله شهر تهران: مطالعه مقدماتی"، نشریه رفتار حرکتی 11، شماره 38 (1398): 71-96. magiran.com/p2145106
Ssedigheh Salami , Amir Shams, Parnaneh Shamsipour Dehkordi, "Psychometric Properties (Validity and Reliability) of the Body Coordination Test for Children (KTK), among 5-14 years children in Tehran City: Pilot Study", Motor Behavior 11, no.38 (2020): 71-96. magiran.com/p2145106
صدیقه سلامی، امیر شمس، پروانه شمسی پور دهکردی، (1398). 'ویژگی های روان سنجی (روایی و پایایی) نسخه فارسی آزمون هماهنگی بدن (KTK) در کودکان پنج تا 14 ساله شهر تهران: مطالعه مقدماتی'، نشریه رفتار حرکتی، 11(38)، صص.71-96. magiran.com/p2145106
Ssedigheh Salami , Amir Shams, Parnaneh Shamsipour Dehkordi, (2020). 'Psychometric Properties (Validity and Reliability) of the Body Coordination Test for Children (KTK), among 5-14 years children in Tehran City: Pilot Study', Motor Behavior, 11(38), pp.71-96. magiran.com/p2145106
صدیقه سلامی؛ امیر شمس؛ پروانه شمسی پور دهکردی. "ویژگی های روان سنجی (روایی و پایایی) نسخه فارسی آزمون هماهنگی بدن (KTK) در کودکان پنج تا 14 ساله شهر تهران: مطالعه مقدماتی". نشریه رفتار حرکتی، 11 ،38 ، 1398، 71-96. magiran.com/p2145106
Ssedigheh Salami ; Amir Shams; Parnaneh Shamsipour Dehkordi. "Psychometric Properties (Validity and Reliability) of the Body Coordination Test for Children (KTK), among 5-14 years children in Tehran City: Pilot Study", Motor Behavior, 11, 38, 2020, 71-96. magiran.com/p2145106
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال