ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم قوجقی، شهزاد طهماسبی بروجنی، سید مهدی آقاپور، مهدی شهبازی، الهام شیرزاد، (1398). تاثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال، نشریه رفتار حرکتی، 11(38)، 97-114. magiran.com/p2145107
Maryam Ghojoghi, Shahzad Tahmasebi Boroujeni , Seid Mehdi Aghapoor, Mehdi Shahbazi, Elham Shirzad, (2020). Effect of Task Constraints on Coordination Variability in Missed and Successful Trails of Chip Pass, Motor Behavior, 11(38), 97-114. magiran.com/p2145107
مریم قوجقی، شهزاد طهماسبی بروجنی، سید مهدی آقاپور، مهدی شهبازی، الهام شیرزاد، تاثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال. نشریه رفتار حرکتی، 1398؛ 11(38): 97-114. magiran.com/p2145107
Maryam Ghojoghi, Shahzad Tahmasebi Boroujeni , Seid Mehdi Aghapoor, Mehdi Shahbazi, Elham Shirzad, Effect of Task Constraints on Coordination Variability in Missed and Successful Trails of Chip Pass, Motor Behavior, 2020; 11(38): 97-114. magiran.com/p2145107
مریم قوجقی، شهزاد طهماسبی بروجنی، سید مهدی آقاپور، مهدی شهبازی، الهام شیرزاد، "تاثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال"، نشریه رفتار حرکتی 11، شماره 38 (1398): 97-114. magiran.com/p2145107
Maryam Ghojoghi, Shahzad Tahmasebi Boroujeni , Seid Mehdi Aghapoor, Mehdi Shahbazi, Elham Shirzad, "Effect of Task Constraints on Coordination Variability in Missed and Successful Trails of Chip Pass", Motor Behavior 11, no.38 (2020): 97-114. magiran.com/p2145107
مریم قوجقی، شهزاد طهماسبی بروجنی، سید مهدی آقاپور، مهدی شهبازی، الهام شیرزاد، (1398). 'تاثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال'، نشریه رفتار حرکتی، 11(38)، صص.97-114. magiran.com/p2145107
Maryam Ghojoghi, Shahzad Tahmasebi Boroujeni , Seid Mehdi Aghapoor, Mehdi Shahbazi, Elham Shirzad, (2020). 'Effect of Task Constraints on Coordination Variability in Missed and Successful Trails of Chip Pass', Motor Behavior, 11(38), pp.97-114. magiran.com/p2145107
مریم قوجقی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ سید مهدی آقاپور؛ مهدی شهبازی؛ الهام شیرزاد. "تاثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال". نشریه رفتار حرکتی، 11 ،38 ، 1398، 97-114. magiran.com/p2145107
Maryam Ghojoghi; Shahzad Tahmasebi Boroujeni ; Seid Mehdi Aghapoor; Mehdi Shahbazi; Elham Shirzad. "Effect of Task Constraints on Coordination Variability in Missed and Successful Trails of Chip Pass", Motor Behavior, 11, 38, 2020, 97-114. magiran.com/p2145107
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال