ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلی علیزاده، حسن محمدزاده، (1398). نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت ها و راهبردهای بسکتبال به روش آموزش غیرخطی، نشریه رفتار حرکتی، 11(38)، 115-128. magiran.com/p2145108
Leily Alizadeh , Hassan Mohammad Zadeh, (2020). The Role of Task Constraints Manipulation on Learning of Skills and Strategies of Basketball by Nonlinear Pedagogy (TGFU), Motor Behavior, 11(38), 115-128. magiran.com/p2145108
لیلی علیزاده، حسن محمدزاده، نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت ها و راهبردهای بسکتبال به روش آموزش غیرخطی. نشریه رفتار حرکتی، 1398؛ 11(38): 115-128. magiran.com/p2145108
Leily Alizadeh , Hassan Mohammad Zadeh, The Role of Task Constraints Manipulation on Learning of Skills and Strategies of Basketball by Nonlinear Pedagogy (TGFU), Motor Behavior, 2020; 11(38): 115-128. magiran.com/p2145108
لیلی علیزاده، حسن محمدزاده، "نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت ها و راهبردهای بسکتبال به روش آموزش غیرخطی"، نشریه رفتار حرکتی 11، شماره 38 (1398): 115-128. magiran.com/p2145108
Leily Alizadeh , Hassan Mohammad Zadeh, "The Role of Task Constraints Manipulation on Learning of Skills and Strategies of Basketball by Nonlinear Pedagogy (TGFU)", Motor Behavior 11, no.38 (2020): 115-128. magiran.com/p2145108
لیلی علیزاده، حسن محمدزاده، (1398). 'نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت ها و راهبردهای بسکتبال به روش آموزش غیرخطی'، نشریه رفتار حرکتی، 11(38)، صص.115-128. magiran.com/p2145108
Leily Alizadeh , Hassan Mohammad Zadeh, (2020). 'The Role of Task Constraints Manipulation on Learning of Skills and Strategies of Basketball by Nonlinear Pedagogy (TGFU)', Motor Behavior, 11(38), pp.115-128. magiran.com/p2145108
لیلی علیزاده؛ حسن محمدزاده. "نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت ها و راهبردهای بسکتبال به روش آموزش غیرخطی". نشریه رفتار حرکتی، 11 ،38 ، 1398، 115-128. magiran.com/p2145108
Leily Alizadeh ; Hassan Mohammad Zadeh. "The Role of Task Constraints Manipulation on Learning of Skills and Strategies of Basketball by Nonlinear Pedagogy (TGFU)", Motor Behavior, 11, 38, 2020, 115-128. magiran.com/p2145108
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال