ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروغ عباسی شهیر، زاهد احمدی، سمیه محمدی، (1399). مروری بر تاثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایه پروتئین آب پنیر، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 11(41)، 50-59. magiran.com/p2145127
Forough Abbasi Shahir , Zahed Ahmadi, Somayeh Mohammadi, (2020). A Review on the Effect of Different Plasticizers on the Properties of Whey Protein-Based Films, Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 11(41), 50-59. magiran.com/p2145127
فروغ عباسی شهیر، زاهد احمدی، سمیه محمدی، مروری بر تاثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایه پروتئین آب پنیر. فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 1399؛ 11(41): 50-59. magiran.com/p2145127
Forough Abbasi Shahir , Zahed Ahmadi, Somayeh Mohammadi, A Review on the Effect of Different Plasticizers on the Properties of Whey Protein-Based Films, Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 2020; 11(41): 50-59. magiran.com/p2145127
فروغ عباسی شهیر، زاهد احمدی، سمیه محمدی، "مروری بر تاثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایه پروتئین آب پنیر"، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی 11، شماره 41 (1399): 50-59. magiran.com/p2145127
Forough Abbasi Shahir , Zahed Ahmadi, Somayeh Mohammadi, "A Review on the Effect of Different Plasticizers on the Properties of Whey Protein-Based Films", Journal of Packaging Sciencd and Techniques 11, no.41 (2020): 50-59. magiran.com/p2145127
فروغ عباسی شهیر، زاهد احمدی، سمیه محمدی، (1399). 'مروری بر تاثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایه پروتئین آب پنیر'، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 11(41)، صص.50-59. magiran.com/p2145127
Forough Abbasi Shahir , Zahed Ahmadi, Somayeh Mohammadi, (2020). 'A Review on the Effect of Different Plasticizers on the Properties of Whey Protein-Based Films', Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 11(41), pp.50-59. magiran.com/p2145127
فروغ عباسی شهیر؛ زاهد احمدی؛ سمیه محمدی. "مروری بر تاثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایه پروتئین آب پنیر". فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 11 ،41 ، 1399، 50-59. magiran.com/p2145127
Forough Abbasi Shahir ; Zahed Ahmadi; Somayeh Mohammadi. "A Review on the Effect of Different Plasticizers on the Properties of Whey Protein-Based Films", Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 11, 41, 2020, 50-59. magiran.com/p2145127
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال