ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهدی موسوی بادجانی، سینا قائمی، (1399). مدیریت بهینه انرژی شبکه های توزیع مجهز به منابع تولید پراکنده خورشیدی با در نظرگیری بارهای حساس به قیمت ، ذخیره سازها و پخش بار محدب، مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 9(2)، 13-23. magiran.com/p2145164
Seyyed Mahdi Mosavi Badjani, Sina Ghaemi, (2020). Optimal energy management of the photovoltaic based distribution networks considering price responsive loads, energy storage systems and convex power flows., Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity, 9(2), 13-23. magiran.com/p2145164
سید مهدی موسوی بادجانی، سینا قائمی، مدیریت بهینه انرژی شبکه های توزیع مجهز به منابع تولید پراکنده خورشیدی با در نظرگیری بارهای حساس به قیمت ، ذخیره سازها و پخش بار محدب. مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 1399؛ 9(2): 13-23. magiran.com/p2145164
Seyyed Mahdi Mosavi Badjani, Sina Ghaemi, Optimal energy management of the photovoltaic based distribution networks considering price responsive loads, energy storage systems and convex power flows., Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity, 2020; 9(2): 13-23. magiran.com/p2145164
سید مهدی موسوی بادجانی، سینا قائمی، "مدیریت بهینه انرژی شبکه های توزیع مجهز به منابع تولید پراکنده خورشیدی با در نظرگیری بارهای حساس به قیمت ، ذخیره سازها و پخش بار محدب"، مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران 9، شماره 2 (1399): 13-23. magiran.com/p2145164
Seyyed Mahdi Mosavi Badjani, Sina Ghaemi, "Optimal energy management of the photovoltaic based distribution networks considering price responsive loads, energy storage systems and convex power flows.", Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity 9, no.2 (2020): 13-23. magiran.com/p2145164
سید مهدی موسوی بادجانی، سینا قائمی، (1399). 'مدیریت بهینه انرژی شبکه های توزیع مجهز به منابع تولید پراکنده خورشیدی با در نظرگیری بارهای حساس به قیمت ، ذخیره سازها و پخش بار محدب'، مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 9(2)، صص.13-23. magiran.com/p2145164
Seyyed Mahdi Mosavi Badjani, Sina Ghaemi, (2020). 'Optimal energy management of the photovoltaic based distribution networks considering price responsive loads, energy storage systems and convex power flows.', Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity, 9(2), pp.13-23. magiran.com/p2145164
سید مهدی موسوی بادجانی؛ سینا قائمی. "مدیریت بهینه انرژی شبکه های توزیع مجهز به منابع تولید پراکنده خورشیدی با در نظرگیری بارهای حساس به قیمت ، ذخیره سازها و پخش بار محدب". مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، 9 ،2 ، 1399، 13-23. magiran.com/p2145164
Seyyed Mahdi Mosavi Badjani; Sina Ghaemi. "Optimal energy management of the photovoltaic based distribution networks considering price responsive loads, energy storage systems and convex power flows.", Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity, 9, 2, 2020, 13-23. magiran.com/p2145164
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال