ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رزا طیارئی، هاجر شکرچی زاده، وحید اصفهانیان، (1399). ارزیابی میزان دسترسی، دانش و استفاده دانشجویان دندانپزشکی از فناوری اطلاعات در دندانپزشکی، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17(2)، 116-126. magiran.com/p2145296
Roza Tayareei, Hajar Shekarchizadeh, Vahid Esfahanian, (2020). Evaluation of Dental Students’ Access, Knowledge, and Usage Regarding Information Technology in Dentistry, Journal of Research in Dental Sciences, 17(2), 116-126. magiran.com/p2145296
رزا طیارئی، هاجر شکرچی زاده، وحید اصفهانیان، ارزیابی میزان دسترسی، دانش و استفاده دانشجویان دندانپزشکی از فناوری اطلاعات در دندانپزشکی. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 1399؛ 17(2): 116-126. magiran.com/p2145296
Roza Tayareei, Hajar Shekarchizadeh, Vahid Esfahanian, Evaluation of Dental Students’ Access, Knowledge, and Usage Regarding Information Technology in Dentistry, Journal of Research in Dental Sciences, 2020; 17(2): 116-126. magiran.com/p2145296
رزا طیارئی، هاجر شکرچی زاده، وحید اصفهانیان، "ارزیابی میزان دسترسی، دانش و استفاده دانشجویان دندانپزشکی از فناوری اطلاعات در دندانپزشکی"، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 17، شماره 2 (1399): 116-126. magiran.com/p2145296
Roza Tayareei, Hajar Shekarchizadeh, Vahid Esfahanian, "Evaluation of Dental Students’ Access, Knowledge, and Usage Regarding Information Technology in Dentistry", Journal of Research in Dental Sciences 17, no.2 (2020): 116-126. magiran.com/p2145296
رزا طیارئی، هاجر شکرچی زاده، وحید اصفهانیان، (1399). 'ارزیابی میزان دسترسی، دانش و استفاده دانشجویان دندانپزشکی از فناوری اطلاعات در دندانپزشکی'، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17(2)، صص.116-126. magiran.com/p2145296
Roza Tayareei, Hajar Shekarchizadeh, Vahid Esfahanian, (2020). 'Evaluation of Dental Students’ Access, Knowledge, and Usage Regarding Information Technology in Dentistry', Journal of Research in Dental Sciences, 17(2), pp.116-126. magiran.com/p2145296
رزا طیارئی؛ هاجر شکرچی زاده؛ وحید اصفهانیان. "ارزیابی میزان دسترسی، دانش و استفاده دانشجویان دندانپزشکی از فناوری اطلاعات در دندانپزشکی". مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17 ،2 ، 1399، 116-126. magiran.com/p2145296
Roza Tayareei; Hajar Shekarchizadeh; Vahid Esfahanian. "Evaluation of Dental Students’ Access, Knowledge, and Usage Regarding Information Technology in Dentistry", Journal of Research in Dental Sciences, 17, 2, 2020, 116-126. magiran.com/p2145296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال