ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزین سرکارات، علیرضا توتونچیان، افشین حراجی، حسین رستگارمقدم شالدوزی، مریم مصطفوی، سید محمدمهدی نقیبی سیستانی، (1399). بررسی میزان ابتلاء کادر درمان دندانپزشکی در سه ماه ابتدائی شیوع ویروس کرونا در ایران، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17(2)، 137-145. magiran.com/p2145298
Farzin Sarkarat, Alireza Tootoonchian, Afshin Haraji, Hossein Rastegarmoghaddam Shaldoozi, Maryam Mostafavi, Seyyed MohammadMehdi Naghibi Sistani, (2020). Evaluation of dentistry staff involvement with COVID-19 in the first 3 month of epidemiologic spreading in Iran, Journal of Research in Dental Sciences, 17(2), 137-145. magiran.com/p2145298
فرزین سرکارات، علیرضا توتونچیان، افشین حراجی، حسین رستگارمقدم شالدوزی، مریم مصطفوی، سید محمدمهدی نقیبی سیستانی، بررسی میزان ابتلاء کادر درمان دندانپزشکی در سه ماه ابتدائی شیوع ویروس کرونا در ایران. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 1399؛ 17(2): 137-145. magiran.com/p2145298
Farzin Sarkarat, Alireza Tootoonchian, Afshin Haraji, Hossein Rastegarmoghaddam Shaldoozi, Maryam Mostafavi, Seyyed MohammadMehdi Naghibi Sistani, Evaluation of dentistry staff involvement with COVID-19 in the first 3 month of epidemiologic spreading in Iran, Journal of Research in Dental Sciences, 2020; 17(2): 137-145. magiran.com/p2145298
فرزین سرکارات، علیرضا توتونچیان، افشین حراجی، حسین رستگارمقدم شالدوزی، مریم مصطفوی، سید محمدمهدی نقیبی سیستانی، "بررسی میزان ابتلاء کادر درمان دندانپزشکی در سه ماه ابتدائی شیوع ویروس کرونا در ایران"، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 17، شماره 2 (1399): 137-145. magiran.com/p2145298
Farzin Sarkarat, Alireza Tootoonchian, Afshin Haraji, Hossein Rastegarmoghaddam Shaldoozi, Maryam Mostafavi, Seyyed MohammadMehdi Naghibi Sistani, "Evaluation of dentistry staff involvement with COVID-19 in the first 3 month of epidemiologic spreading in Iran", Journal of Research in Dental Sciences 17, no.2 (2020): 137-145. magiran.com/p2145298
فرزین سرکارات، علیرضا توتونچیان، افشین حراجی، حسین رستگارمقدم شالدوزی، مریم مصطفوی، سید محمدمهدی نقیبی سیستانی، (1399). 'بررسی میزان ابتلاء کادر درمان دندانپزشکی در سه ماه ابتدائی شیوع ویروس کرونا در ایران'، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17(2)، صص.137-145. magiran.com/p2145298
Farzin Sarkarat, Alireza Tootoonchian, Afshin Haraji, Hossein Rastegarmoghaddam Shaldoozi, Maryam Mostafavi, Seyyed MohammadMehdi Naghibi Sistani, (2020). 'Evaluation of dentistry staff involvement with COVID-19 in the first 3 month of epidemiologic spreading in Iran', Journal of Research in Dental Sciences, 17(2), pp.137-145. magiran.com/p2145298
فرزین سرکارات؛ علیرضا توتونچیان؛ افشین حراجی؛ حسین رستگارمقدم شالدوزی؛ مریم مصطفوی؛ سید محمدمهدی نقیبی سیستانی. "بررسی میزان ابتلاء کادر درمان دندانپزشکی در سه ماه ابتدائی شیوع ویروس کرونا در ایران". مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17 ،2 ، 1399، 137-145. magiran.com/p2145298
Farzin Sarkarat; Alireza Tootoonchian; Afshin Haraji; Hossein Rastegarmoghaddam Shaldoozi; Maryam Mostafavi; Seyyed MohammadMehdi Naghibi Sistani. "Evaluation of dentistry staff involvement with COVID-19 in the first 3 month of epidemiologic spreading in Iran", Journal of Research in Dental Sciences, 17, 2, 2020, 137-145. magiran.com/p2145298
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال