ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ارزو ریانی، مریم زمانزاده، مهتاب ادهمی، محمود موسی زاده، نرجس هوشیاری، (1399). بررسی رفتارهای مرتبط با سلامت دهان وموانع استفاده از خدمات دندانپزشکی در افراد با سابقه وابستگی به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان ساری در سال 1397، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17(2)، 146-153. magiran.com/p2145299
Arezoo Rayyani, Maryam Zamanzadeh, Mahtab Adhami, Mahmud Moosazadeh, Narjes Hoshyari, (2020). Evaluation of Oral Health Related behavior and and it’s preventing Factors for Dental Services in Patients with History of Drug Abuse Attending Drug Treatment Centers in Sari in 2018, Journal of Research in Dental Sciences, 17(2), 146-153. magiran.com/p2145299
ارزو ریانی، مریم زمانزاده، مهتاب ادهمی، محمود موسی زاده، نرجس هوشیاری، بررسی رفتارهای مرتبط با سلامت دهان وموانع استفاده از خدمات دندانپزشکی در افراد با سابقه وابستگی به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان ساری در سال 1397. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 1399؛ 17(2): 146-153. magiran.com/p2145299
Arezoo Rayyani, Maryam Zamanzadeh, Mahtab Adhami, Mahmud Moosazadeh, Narjes Hoshyari, Evaluation of Oral Health Related behavior and and it’s preventing Factors for Dental Services in Patients with History of Drug Abuse Attending Drug Treatment Centers in Sari in 2018, Journal of Research in Dental Sciences, 2020; 17(2): 146-153. magiran.com/p2145299
ارزو ریانی، مریم زمانزاده، مهتاب ادهمی، محمود موسی زاده، نرجس هوشیاری، "بررسی رفتارهای مرتبط با سلامت دهان وموانع استفاده از خدمات دندانپزشکی در افراد با سابقه وابستگی به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان ساری در سال 1397"، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 17، شماره 2 (1399): 146-153. magiran.com/p2145299
Arezoo Rayyani, Maryam Zamanzadeh, Mahtab Adhami, Mahmud Moosazadeh, Narjes Hoshyari, "Evaluation of Oral Health Related behavior and and it’s preventing Factors for Dental Services in Patients with History of Drug Abuse Attending Drug Treatment Centers in Sari in 2018", Journal of Research in Dental Sciences 17, no.2 (2020): 146-153. magiran.com/p2145299
ارزو ریانی، مریم زمانزاده، مهتاب ادهمی، محمود موسی زاده، نرجس هوشیاری، (1399). 'بررسی رفتارهای مرتبط با سلامت دهان وموانع استفاده از خدمات دندانپزشکی در افراد با سابقه وابستگی به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان ساری در سال 1397'، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17(2)، صص.146-153. magiran.com/p2145299
Arezoo Rayyani, Maryam Zamanzadeh, Mahtab Adhami, Mahmud Moosazadeh, Narjes Hoshyari, (2020). 'Evaluation of Oral Health Related behavior and and it’s preventing Factors for Dental Services in Patients with History of Drug Abuse Attending Drug Treatment Centers in Sari in 2018', Journal of Research in Dental Sciences, 17(2), pp.146-153. magiran.com/p2145299
ارزو ریانی؛ مریم زمانزاده؛ مهتاب ادهمی؛ محمود موسی زاده؛ نرجس هوشیاری. "بررسی رفتارهای مرتبط با سلامت دهان وموانع استفاده از خدمات دندانپزشکی در افراد با سابقه وابستگی به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان ساری در سال 1397". مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17 ،2 ، 1399، 146-153. magiran.com/p2145299
Arezoo Rayyani; Maryam Zamanzadeh; Mahtab Adhami; Mahmud Moosazadeh; Narjes Hoshyari. "Evaluation of Oral Health Related behavior and and it’s preventing Factors for Dental Services in Patients with History of Drug Abuse Attending Drug Treatment Centers in Sari in 2018", Journal of Research in Dental Sciences, 17, 2, 2020, 146-153. magiran.com/p2145299
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال