ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف مقدسی، فرشاد غزالیان، سعید عابدیان کناری، خسرو ابراهیم، حسین عابدنطنزی، (1399). تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی برسطح فاکتورهای خونیGDF-15 در بیماران دیابتی نوع یک، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30(186)، 123-132. magiran.com/p2145426
Yousef Moghaddasi, Farshad Ghazalian, Saeid Abediankenari, Khosro Ebrahim, Hossein Abednatanzi, (2020). Effect of Aerobic and Resistance Training on GDF-15 Levels in Patients with Type 1 Diabetes, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30(186), 123-132. magiran.com/p2145426
یوسف مقدسی، فرشاد غزالیان، سعید عابدیان کناری، خسرو ابراهیم، حسین عابدنطنزی، تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی برسطح فاکتورهای خونیGDF-15 در بیماران دیابتی نوع یک. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1399؛ 30(186): 123-132. magiran.com/p2145426
Yousef Moghaddasi, Farshad Ghazalian, Saeid Abediankenari, Khosro Ebrahim, Hossein Abednatanzi, Effect of Aerobic and Resistance Training on GDF-15 Levels in Patients with Type 1 Diabetes, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2020; 30(186): 123-132. magiran.com/p2145426
یوسف مقدسی، فرشاد غزالیان، سعید عابدیان کناری، خسرو ابراهیم، حسین عابدنطنزی، "تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی برسطح فاکتورهای خونیGDF-15 در بیماران دیابتی نوع یک"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 30، شماره 186 (1399): 123-132. magiran.com/p2145426
Yousef Moghaddasi, Farshad Ghazalian, Saeid Abediankenari, Khosro Ebrahim, Hossein Abednatanzi, "Effect of Aerobic and Resistance Training on GDF-15 Levels in Patients with Type 1 Diabetes", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 30, no.186 (2020): 123-132. magiran.com/p2145426
یوسف مقدسی، فرشاد غزالیان، سعید عابدیان کناری، خسرو ابراهیم، حسین عابدنطنزی، (1399). 'تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی برسطح فاکتورهای خونیGDF-15 در بیماران دیابتی نوع یک'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30(186)، صص.123-132. magiran.com/p2145426
Yousef Moghaddasi, Farshad Ghazalian, Saeid Abediankenari, Khosro Ebrahim, Hossein Abednatanzi, (2020). 'Effect of Aerobic and Resistance Training on GDF-15 Levels in Patients with Type 1 Diabetes', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30(186), pp.123-132. magiran.com/p2145426
یوسف مقدسی؛ فرشاد غزالیان؛ سعید عابدیان کناری؛ خسرو ابراهیم؛ حسین عابدنطنزی. "تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی برسطح فاکتورهای خونیGDF-15 در بیماران دیابتی نوع یک". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30 ،186 ، 1399، 123-132. magiran.com/p2145426
Yousef Moghaddasi; Farshad Ghazalian; Saeid Abediankenari; Khosro Ebrahim; Hossein Abednatanzi. "Effect of Aerobic and Resistance Training on GDF-15 Levels in Patients with Type 1 Diabetes", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30, 186, 2020, 123-132. magiran.com/p2145426
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال