ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صمد گلشنی، مریم نباتی، فاطمه رسول پور، جمشید یزدانی چراتی، سهیل بخشی نسب، هما پارسایی، (1399). ارتباط بین هیپوناترمی و مشخصه های بالینی و اکوکاردیوگرافیک دارای ریسک بالا در بیماران دچار نارسایی حاد قلبی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30(186)، 141-147. magiran.com/p2145428
Homa Parsaee, Samad Golshani, Maryam Nabati, Fatemeh Rasolpoor, Jamshid Yazdani Charati, Soheil Bakhshinasab, (2020). Correlation between Hyponatremia and High Risk Clinical and Echocardiographic Features in Patients with Acute Heat Failure, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30(186), 141-147. magiran.com/p2145428
صمد گلشنی، مریم نباتی، فاطمه رسول پور، جمشید یزدانی چراتی، سهیل بخشی نسب، هما پارسایی، ارتباط بین هیپوناترمی و مشخصه های بالینی و اکوکاردیوگرافیک دارای ریسک بالا در بیماران دچار نارسایی حاد قلبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1399؛ 30(186): 141-147. magiran.com/p2145428
Homa Parsaee, Samad Golshani, Maryam Nabati, Fatemeh Rasolpoor, Jamshid Yazdani Charati, Soheil Bakhshinasab, Correlation between Hyponatremia and High Risk Clinical and Echocardiographic Features in Patients with Acute Heat Failure, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2020; 30(186): 141-147. magiran.com/p2145428
صمد گلشنی، مریم نباتی، فاطمه رسول پور، جمشید یزدانی چراتی، سهیل بخشی نسب، هما پارسایی، "ارتباط بین هیپوناترمی و مشخصه های بالینی و اکوکاردیوگرافیک دارای ریسک بالا در بیماران دچار نارسایی حاد قلبی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 30، شماره 186 (1399): 141-147. magiran.com/p2145428
Homa Parsaee, Samad Golshani, Maryam Nabati, Fatemeh Rasolpoor, Jamshid Yazdani Charati, Soheil Bakhshinasab, "Correlation between Hyponatremia and High Risk Clinical and Echocardiographic Features in Patients with Acute Heat Failure", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 30, no.186 (2020): 141-147. magiran.com/p2145428
صمد گلشنی، مریم نباتی، فاطمه رسول پور، جمشید یزدانی چراتی، سهیل بخشی نسب، هما پارسایی، (1399). 'ارتباط بین هیپوناترمی و مشخصه های بالینی و اکوکاردیوگرافیک دارای ریسک بالا در بیماران دچار نارسایی حاد قلبی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30(186)، صص.141-147. magiran.com/p2145428
Homa Parsaee, Samad Golshani, Maryam Nabati, Fatemeh Rasolpoor, Jamshid Yazdani Charati, Soheil Bakhshinasab, (2020). 'Correlation between Hyponatremia and High Risk Clinical and Echocardiographic Features in Patients with Acute Heat Failure', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30(186), pp.141-147. magiran.com/p2145428
صمد گلشنی؛ مریم نباتی؛ فاطمه رسول پور؛ جمشید یزدانی چراتی؛ سهیل بخشی نسب؛ هما پارسایی. "ارتباط بین هیپوناترمی و مشخصه های بالینی و اکوکاردیوگرافیک دارای ریسک بالا در بیماران دچار نارسایی حاد قلبی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30 ،186 ، 1399، 141-147. magiran.com/p2145428
Homa Parsaee; Samad Golshani; Maryam Nabati; Fatemeh Rasolpoor; Jamshid Yazdani Charati; Soheil Bakhshinasab. "Correlation between Hyponatremia and High Risk Clinical and Echocardiographic Features in Patients with Acute Heat Failure", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30, 186, 2020, 141-147. magiran.com/p2145428
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال