ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر دلبری، یاسر محصل، یدالله بهرامی، الهام کاکائی، علی مصطفایی، (1399). مروری بر جداسازی و شناسایی اکتینوباکتری های اندوفیت؛ بررسی ساختار شیمیایی و فعالیت های بیولوژیکی ترکیبات و کاربردهای پزشکی- دارویی آن ها، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30(186)، 195-217. magiran.com/p2145435
Yaser Delbari, Yaser Mohassel, Yadollah Bahrami, Elham Kakaie, Ali Mostafaie, (2020). A Review on Isolation and Identification of Endophytic Actinobacteria, Their Chemical Structure, Bioactive Compounds, and Potential Medical-Pharmaceutical Applications, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30(186), 195-217. magiran.com/p2145435
یاسر دلبری، یاسر محصل، یدالله بهرامی، الهام کاکائی، علی مصطفایی، مروری بر جداسازی و شناسایی اکتینوباکتری های اندوفیت؛ بررسی ساختار شیمیایی و فعالیت های بیولوژیکی ترکیبات و کاربردهای پزشکی- دارویی آن ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1399؛ 30(186): 195-217. magiran.com/p2145435
Yaser Delbari, Yaser Mohassel, Yadollah Bahrami, Elham Kakaie, Ali Mostafaie, A Review on Isolation and Identification of Endophytic Actinobacteria, Their Chemical Structure, Bioactive Compounds, and Potential Medical-Pharmaceutical Applications, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2020; 30(186): 195-217. magiran.com/p2145435
یاسر دلبری، یاسر محصل، یدالله بهرامی، الهام کاکائی، علی مصطفایی، "مروری بر جداسازی و شناسایی اکتینوباکتری های اندوفیت؛ بررسی ساختار شیمیایی و فعالیت های بیولوژیکی ترکیبات و کاربردهای پزشکی- دارویی آن ها"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 30، شماره 186 (1399): 195-217. magiran.com/p2145435
Yaser Delbari, Yaser Mohassel, Yadollah Bahrami, Elham Kakaie, Ali Mostafaie, "A Review on Isolation and Identification of Endophytic Actinobacteria, Their Chemical Structure, Bioactive Compounds, and Potential Medical-Pharmaceutical Applications", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 30, no.186 (2020): 195-217. magiran.com/p2145435
یاسر دلبری، یاسر محصل، یدالله بهرامی، الهام کاکائی، علی مصطفایی، (1399). 'مروری بر جداسازی و شناسایی اکتینوباکتری های اندوفیت؛ بررسی ساختار شیمیایی و فعالیت های بیولوژیکی ترکیبات و کاربردهای پزشکی- دارویی آن ها'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30(186)، صص.195-217. magiran.com/p2145435
Yaser Delbari, Yaser Mohassel, Yadollah Bahrami, Elham Kakaie, Ali Mostafaie, (2020). 'A Review on Isolation and Identification of Endophytic Actinobacteria, Their Chemical Structure, Bioactive Compounds, and Potential Medical-Pharmaceutical Applications', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30(186), pp.195-217. magiran.com/p2145435
یاسر دلبری؛ یاسر محصل؛ یدالله بهرامی؛ الهام کاکائی؛ علی مصطفایی. "مروری بر جداسازی و شناسایی اکتینوباکتری های اندوفیت؛ بررسی ساختار شیمیایی و فعالیت های بیولوژیکی ترکیبات و کاربردهای پزشکی- دارویی آن ها". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30 ،186 ، 1399، 195-217. magiran.com/p2145435
Yaser Delbari; Yaser Mohassel; Yadollah Bahrami; Elham Kakaie; Ali Mostafaie. "A Review on Isolation and Identification of Endophytic Actinobacteria, Their Chemical Structure, Bioactive Compounds, and Potential Medical-Pharmaceutical Applications", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30, 186, 2020, 195-217. magiran.com/p2145435
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال