ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم سادات کاهه، حمید کاردان مقدم، محمدرضا رمضانی، سامان جوادی، (1399). ارزیابی کیفی آب زیرزمینی آبخوان بر اساس مصارف بخش کشاورزی (مطالعه موردی: آبخوان ساری)، مجله آبخوان و قنات، 2(2)، 89-97. magiran.com/p2145533
Maryam Kaheh, Hamid Kardan Moghaddam , Mohammadreza Ramezani, Saman Javadi, (2020). Evaluation of groundwater quality of aquifer based on agricultural consumption (Case study: sari aquifer), , 2(2), 89-97. magiran.com/p2145533
مریم سادات کاهه، حمید کاردان مقدم، محمدرضا رمضانی، سامان جوادی، ارزیابی کیفی آب زیرزمینی آبخوان بر اساس مصارف بخش کشاورزی (مطالعه موردی: آبخوان ساری). مجله آبخوان و قنات، 1399؛ 2(2): 89-97. magiran.com/p2145533
Maryam Kaheh, Hamid Kardan Moghaddam , Mohammadreza Ramezani, Saman Javadi, Evaluation of groundwater quality of aquifer based on agricultural consumption (Case study: sari aquifer), , 2020; 2(2): 89-97. magiran.com/p2145533
مریم سادات کاهه، حمید کاردان مقدم، محمدرضا رمضانی، سامان جوادی، "ارزیابی کیفی آب زیرزمینی آبخوان بر اساس مصارف بخش کشاورزی (مطالعه موردی: آبخوان ساری)"، مجله آبخوان و قنات 2، شماره 2 (1399): 89-97. magiran.com/p2145533
Maryam Kaheh, Hamid Kardan Moghaddam , Mohammadreza Ramezani, Saman Javadi, "Evaluation of groundwater quality of aquifer based on agricultural consumption (Case study: sari aquifer)", 2, no.2 (2020): 89-97. magiran.com/p2145533
مریم سادات کاهه، حمید کاردان مقدم، محمدرضا رمضانی، سامان جوادی، (1399). 'ارزیابی کیفی آب زیرزمینی آبخوان بر اساس مصارف بخش کشاورزی (مطالعه موردی: آبخوان ساری)'، مجله آبخوان و قنات، 2(2)، صص.89-97. magiran.com/p2145533
Maryam Kaheh, Hamid Kardan Moghaddam , Mohammadreza Ramezani, Saman Javadi, (2020). 'Evaluation of groundwater quality of aquifer based on agricultural consumption (Case study: sari aquifer)', , 2(2), pp.89-97. magiran.com/p2145533
مریم سادات کاهه؛ حمید کاردان مقدم؛ محمدرضا رمضانی؛ سامان جوادی. "ارزیابی کیفی آب زیرزمینی آبخوان بر اساس مصارف بخش کشاورزی (مطالعه موردی: آبخوان ساری)". مجله آبخوان و قنات، 2 ،2 ، 1399، 89-97. magiran.com/p2145533
Maryam Kaheh; Hamid Kardan Moghaddam ; Mohammadreza Ramezani; Saman Javadi. "Evaluation of groundwater quality of aquifer based on agricultural consumption (Case study: sari aquifer)", , 2, 2, 2020, 89-97. magiran.com/p2145533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال