ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین میانجی، (1399). بازنمایی علم غیب غیر انبیا از نگاه علما و محدثان اهل سنت، فصلنامه شیعه پژوهی، 6(17)، 94-110. magiran.com/p2145547
Nasrin Miyanaji , (2020). The Representation of Non-Prophets’ Knowledge of the Hidden in the View of Sunni Clergy and Scholars of Hadiths, Journal of Shi'a Pajoohi, 6(17), 94-110. magiran.com/p2145547
نسرین میانجی، بازنمایی علم غیب غیر انبیا از نگاه علما و محدثان اهل سنت. فصلنامه شیعه پژوهی، 1399؛ 6(17): 94-110. magiran.com/p2145547
Nasrin Miyanaji , The Representation of Non-Prophets’ Knowledge of the Hidden in the View of Sunni Clergy and Scholars of Hadiths, Journal of Shi'a Pajoohi, 2020; 6(17): 94-110. magiran.com/p2145547
نسرین میانجی، "بازنمایی علم غیب غیر انبیا از نگاه علما و محدثان اهل سنت"، فصلنامه شیعه پژوهی 6، شماره 17 (1399): 94-110. magiran.com/p2145547
Nasrin Miyanaji , "The Representation of Non-Prophets’ Knowledge of the Hidden in the View of Sunni Clergy and Scholars of Hadiths", Journal of Shi'a Pajoohi 6, no.17 (2020): 94-110. magiran.com/p2145547
نسرین میانجی، (1399). 'بازنمایی علم غیب غیر انبیا از نگاه علما و محدثان اهل سنت'، فصلنامه شیعه پژوهی، 6(17)، صص.94-110. magiran.com/p2145547
Nasrin Miyanaji , (2020). 'The Representation of Non-Prophets’ Knowledge of the Hidden in the View of Sunni Clergy and Scholars of Hadiths', Journal of Shi'a Pajoohi, 6(17), pp.94-110. magiran.com/p2145547
نسرین میانجی. "بازنمایی علم غیب غیر انبیا از نگاه علما و محدثان اهل سنت". فصلنامه شیعه پژوهی، 6 ،17 ، 1399، 94-110. magiran.com/p2145547
Nasrin Miyanaji . "The Representation of Non-Prophets’ Knowledge of the Hidden in the View of Sunni Clergy and Scholars of Hadiths", Journal of Shi'a Pajoohi, 6, 17, 2020, 94-110. magiran.com/p2145547
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال