ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد واعظی منفرد، سید محمد راستگوفر، محمد نصیری، محبعلی آبسالان، (1399). واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی، فصلنامه شیعه پژوهی، 6(17)، 196-222. magiran.com/p2145551
Sajjad Va‘Izi Munfarid , Sayyid Muhammad Rastgufar, Muhammad Nasiri, Muhibb ‘Ali Absalan, (2020). An Inquiry into Connections between Shiism and Sufism: A Consideration of the Encounter between Qadi Nur Allah al-Shushtari and ‘Abd al-Rahman Jami, Journal of Shi'a Pajoohi, 6(17), 196-222. magiran.com/p2145551
سجاد واعظی منفرد، سید محمد راستگوفر، محمد نصیری، محبعلی آبسالان، واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی. فصلنامه شیعه پژوهی، 1399؛ 6(17): 196-222. magiran.com/p2145551
Sajjad Va‘Izi Munfarid , Sayyid Muhammad Rastgufar, Muhammad Nasiri, Muhibb ‘Ali Absalan, An Inquiry into Connections between Shiism and Sufism: A Consideration of the Encounter between Qadi Nur Allah al-Shushtari and ‘Abd al-Rahman Jami, Journal of Shi'a Pajoohi, 2020; 6(17): 196-222. magiran.com/p2145551
سجاد واعظی منفرد، سید محمد راستگوفر، محمد نصیری، محبعلی آبسالان، "واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی"، فصلنامه شیعه پژوهی 6، شماره 17 (1399): 196-222. magiran.com/p2145551
Sajjad Va‘Izi Munfarid , Sayyid Muhammad Rastgufar, Muhammad Nasiri, Muhibb ‘Ali Absalan, "An Inquiry into Connections between Shiism and Sufism: A Consideration of the Encounter between Qadi Nur Allah al-Shushtari and ‘Abd al-Rahman Jami", Journal of Shi'a Pajoohi 6, no.17 (2020): 196-222. magiran.com/p2145551
سجاد واعظی منفرد، سید محمد راستگوفر، محمد نصیری، محبعلی آبسالان، (1399). 'واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی'، فصلنامه شیعه پژوهی، 6(17)، صص.196-222. magiran.com/p2145551
Sajjad Va‘Izi Munfarid , Sayyid Muhammad Rastgufar, Muhammad Nasiri, Muhibb ‘Ali Absalan, (2020). 'An Inquiry into Connections between Shiism and Sufism: A Consideration of the Encounter between Qadi Nur Allah al-Shushtari and ‘Abd al-Rahman Jami', Journal of Shi'a Pajoohi, 6(17), pp.196-222. magiran.com/p2145551
سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگوفر؛ محمد نصیری؛ محبعلی آبسالان. "واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی". فصلنامه شیعه پژوهی، 6 ،17 ، 1399، 196-222. magiran.com/p2145551
Sajjad Va‘Izi Munfarid ; Sayyid Muhammad Rastgufar; Muhammad Nasiri; Muhibb ‘Ali Absalan. "An Inquiry into Connections between Shiism and Sufism: A Consideration of the Encounter between Qadi Nur Allah al-Shushtari and ‘Abd al-Rahman Jami", Journal of Shi'a Pajoohi, 6, 17, 2020, 196-222. magiran.com/p2145551
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال