ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مجید نبوی، علی حسن بگی، مجید معارف، کیوان احسانی، (1399). اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت دادن تحریف قرآن به شیعه، فصلنامه شیعه پژوهی، 6(17)، 224-244. magiran.com/p2145552
Sayyid Majid Nabavi , Ali Hasanbagi, Majid Maaref, Kayvan Ihsani, (2020). Validation of Sayyid Abu-l-Fadl Burqi‘i’s Attribution of the Distortion of the Qur’an to the Shi‘a, Journal of Shi'a Pajoohi, 6(17), 224-244. magiran.com/p2145552
سید مجید نبوی، علی حسن بگی، مجید معارف، کیوان احسانی، اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت دادن تحریف قرآن به شیعه. فصلنامه شیعه پژوهی، 1399؛ 6(17): 224-244. magiran.com/p2145552
Sayyid Majid Nabavi , Ali Hasanbagi, Majid Maaref, Kayvan Ihsani, Validation of Sayyid Abu-l-Fadl Burqi‘i’s Attribution of the Distortion of the Qur’an to the Shi‘a, Journal of Shi'a Pajoohi, 2020; 6(17): 224-244. magiran.com/p2145552
سید مجید نبوی، علی حسن بگی، مجید معارف، کیوان احسانی، "اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت دادن تحریف قرآن به شیعه"، فصلنامه شیعه پژوهی 6، شماره 17 (1399): 224-244. magiran.com/p2145552
Sayyid Majid Nabavi , Ali Hasanbagi, Majid Maaref, Kayvan Ihsani, "Validation of Sayyid Abu-l-Fadl Burqi‘i’s Attribution of the Distortion of the Qur’an to the Shi‘a", Journal of Shi'a Pajoohi 6, no.17 (2020): 224-244. magiran.com/p2145552
سید مجید نبوی، علی حسن بگی، مجید معارف، کیوان احسانی، (1399). 'اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت دادن تحریف قرآن به شیعه'، فصلنامه شیعه پژوهی، 6(17)، صص.224-244. magiran.com/p2145552
Sayyid Majid Nabavi , Ali Hasanbagi, Majid Maaref, Kayvan Ihsani, (2020). 'Validation of Sayyid Abu-l-Fadl Burqi‘i’s Attribution of the Distortion of the Qur’an to the Shi‘a', Journal of Shi'a Pajoohi, 6(17), pp.224-244. magiran.com/p2145552
سید مجید نبوی؛ علی حسن بگی؛ مجید معارف؛ کیوان احسانی. "اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت دادن تحریف قرآن به شیعه". فصلنامه شیعه پژوهی، 6 ،17 ، 1399، 224-244. magiran.com/p2145552
Sayyid Majid Nabavi ; Ali Hasanbagi; Majid Maaref; Kayvan Ihsani. "Validation of Sayyid Abu-l-Fadl Burqi‘i’s Attribution of the Distortion of the Qur’an to the Shi‘a", Journal of Shi'a Pajoohi, 6, 17, 2020, 224-244. magiran.com/p2145552
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال