ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد صدقی، زهرا مرادی، (1399). دقه معانی الآیات المتشابهات فی البنیه القرآنیه دراسه قصه موسی (ع) فی سورتی النمل والقصص (وجهه نظر فاضل السامرائی)، دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه، 23، 57-74. magiran.com/p2145600
Hamed Sedghi , Zahra Moradi, (2020). Subtleties of the Meanings of Similar Verses in the Quranic Structure,The Study of the Story of Moses (PBUH) in the Al-Naml and A-Qasas (the View of Fazel Alsamarai), Research in Arabic Language and Literature, 23, 57-74. magiran.com/p2145600
حامد صدقی، زهرا مرادی، دقه معانی الآیات المتشابهات فی البنیه القرآنیه دراسه قصه موسی (ع) فی سورتی النمل والقصص (وجهه نظر فاضل السامرائی). دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه، 1399؛ 23: 57-74. magiran.com/p2145600
Hamed Sedghi , Zahra Moradi, Subtleties of the Meanings of Similar Verses in the Quranic Structure,The Study of the Story of Moses (PBUH) in the Al-Naml and A-Qasas (the View of Fazel Alsamarai), Research in Arabic Language and Literature, 2020; 23: 57-74. magiran.com/p2145600
حامد صدقی، زهرا مرادی، "دقه معانی الآیات المتشابهات فی البنیه القرآنیه دراسه قصه موسی (ع) فی سورتی النمل والقصص (وجهه نظر فاضل السامرائی)"، دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه ،23 (1399): 57-74. magiran.com/p2145600
Hamed Sedghi , Zahra Moradi, "Subtleties of the Meanings of Similar Verses in the Quranic Structure,The Study of the Story of Moses (PBUH) in the Al-Naml and A-Qasas (the View of Fazel Alsamarai)", Research in Arabic Language and Literature no. 23 (2020): 57-74. magiran.com/p2145600
حامد صدقی، زهرا مرادی، (1399). 'دقه معانی الآیات المتشابهات فی البنیه القرآنیه دراسه قصه موسی (ع) فی سورتی النمل والقصص (وجهه نظر فاضل السامرائی)'، دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه، 23، صص.57-74. magiran.com/p2145600
Hamed Sedghi , Zahra Moradi, (2020). 'Subtleties of the Meanings of Similar Verses in the Quranic Structure,The Study of the Story of Moses (PBUH) in the Al-Naml and A-Qasas (the View of Fazel Alsamarai)', Research in Arabic Language and Literature, 23, pp.57-74. magiran.com/p2145600
حامد صدقی؛ زهرا مرادی. "دقه معانی الآیات المتشابهات فی البنیه القرآنیه دراسه قصه موسی (ع) فی سورتی النمل والقصص (وجهه نظر فاضل السامرائی)". دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه، 23 ، 1399، 57-74. magiran.com/p2145600
Hamed Sedghi ; Zahra Moradi. "Subtleties of the Meanings of Similar Verses in the Quranic Structure,The Study of the Story of Moses (PBUH) in the Al-Naml and A-Qasas (the View of Fazel Alsamarai)", Research in Arabic Language and Literature, 23, 2020, 57-74. magiran.com/p2145600
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال