ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر قاسمی، مصطفی صباح الجنابی، (1399). قصیده الشیخ صالح الکواز الحلی فی رثاء السیده الزهراء (علیها السلام) دراسه اسلوبیه، دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه، 23، 75-90. magiran.com/p2145601
Naser Ghasemi , Mostafa Sabah Al Jonabi, (2020). A Stylistic Study of the Poem Al-Zahraa (Peace Be Upon Her) by Sheikh Saleh Al-Halli on the Stylistic Level, Research in Arabic Language and Literature, 23, 75-90. magiran.com/p2145601
ناصر قاسمی، مصطفی صباح الجنابی، قصیده الشیخ صالح الکواز الحلی فی رثاء السیده الزهراء (علیها السلام) دراسه اسلوبیه. دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه، 1399؛ 23: 75-90. magiran.com/p2145601
Naser Ghasemi , Mostafa Sabah Al Jonabi, A Stylistic Study of the Poem Al-Zahraa (Peace Be Upon Her) by Sheikh Saleh Al-Halli on the Stylistic Level, Research in Arabic Language and Literature, 2020; 23: 75-90. magiran.com/p2145601
ناصر قاسمی، مصطفی صباح الجنابی، "قصیده الشیخ صالح الکواز الحلی فی رثاء السیده الزهراء (علیها السلام) دراسه اسلوبیه"، دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه ،23 (1399): 75-90. magiran.com/p2145601
Naser Ghasemi , Mostafa Sabah Al Jonabi, "A Stylistic Study of the Poem Al-Zahraa (Peace Be Upon Her) by Sheikh Saleh Al-Halli on the Stylistic Level", Research in Arabic Language and Literature no. 23 (2020): 75-90. magiran.com/p2145601
ناصر قاسمی، مصطفی صباح الجنابی، (1399). 'قصیده الشیخ صالح الکواز الحلی فی رثاء السیده الزهراء (علیها السلام) دراسه اسلوبیه'، دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه، 23، صص.75-90. magiran.com/p2145601
Naser Ghasemi , Mostafa Sabah Al Jonabi, (2020). 'A Stylistic Study of the Poem Al-Zahraa (Peace Be Upon Her) by Sheikh Saleh Al-Halli on the Stylistic Level', Research in Arabic Language and Literature, 23, pp.75-90. magiran.com/p2145601
ناصر قاسمی؛ مصطفی صباح الجنابی. "قصیده الشیخ صالح الکواز الحلی فی رثاء السیده الزهراء (علیها السلام) دراسه اسلوبیه". دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه، 23 ، 1399، 75-90. magiran.com/p2145601
Naser Ghasemi ; Mostafa Sabah Al Jonabi. "A Stylistic Study of the Poem Al-Zahraa (Peace Be Upon Her) by Sheikh Saleh Al-Halli on the Stylistic Level", Research in Arabic Language and Literature, 23, 2020, 75-90. magiran.com/p2145601
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال