ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساجد زارع، فاطمه جمشیدی، (1399). دراسه تمارین کتاب مبادئ العربیه وفق تصنیف اندرسون وکراثول للاهداف التعلیمیه تمارین قسم النحو نموذجا، دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه، 23، 91-108. magiran.com/p2145602
Sajed Zare , Fatemeh Jamshidi, (2020). Analysis of the Exercises in the Textbook ‘Mabadi Al-Alarabiyyah’ (the Principles of Arabic) based on Anderson and Krathwohl’s Taxonomy of Educational Objectives) Case Study: Exercises of Syntax Section), Research in Arabic Language and Literature, 23, 91-108. magiran.com/p2145602
ساجد زارع، فاطمه جمشیدی، دراسه تمارین کتاب مبادئ العربیه وفق تصنیف اندرسون وکراثول للاهداف التعلیمیه تمارین قسم النحو نموذجا. دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه، 1399؛ 23: 91-108. magiran.com/p2145602
Sajed Zare , Fatemeh Jamshidi, Analysis of the Exercises in the Textbook ‘Mabadi Al-Alarabiyyah’ (the Principles of Arabic) based on Anderson and Krathwohl’s Taxonomy of Educational Objectives) Case Study: Exercises of Syntax Section), Research in Arabic Language and Literature, 2020; 23: 91-108. magiran.com/p2145602
ساجد زارع، فاطمه جمشیدی، "دراسه تمارین کتاب مبادئ العربیه وفق تصنیف اندرسون وکراثول للاهداف التعلیمیه تمارین قسم النحو نموذجا"، دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه ،23 (1399): 91-108. magiran.com/p2145602
Sajed Zare , Fatemeh Jamshidi, "Analysis of the Exercises in the Textbook ‘Mabadi Al-Alarabiyyah’ (the Principles of Arabic) based on Anderson and Krathwohl’s Taxonomy of Educational Objectives) Case Study: Exercises of Syntax Section)", Research in Arabic Language and Literature no. 23 (2020): 91-108. magiran.com/p2145602
ساجد زارع، فاطمه جمشیدی، (1399). 'دراسه تمارین کتاب مبادئ العربیه وفق تصنیف اندرسون وکراثول للاهداف التعلیمیه تمارین قسم النحو نموذجا'، دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه، 23، صص.91-108. magiran.com/p2145602
Sajed Zare , Fatemeh Jamshidi, (2020). 'Analysis of the Exercises in the Textbook ‘Mabadi Al-Alarabiyyah’ (the Principles of Arabic) based on Anderson and Krathwohl’s Taxonomy of Educational Objectives) Case Study: Exercises of Syntax Section)', Research in Arabic Language and Literature, 23, pp.91-108. magiran.com/p2145602
ساجد زارع؛ فاطمه جمشیدی. "دراسه تمارین کتاب مبادئ العربیه وفق تصنیف اندرسون وکراثول للاهداف التعلیمیه تمارین قسم النحو نموذجا". دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه، 23 ، 1399، 91-108. magiran.com/p2145602
Sajed Zare ; Fatemeh Jamshidi. "Analysis of the Exercises in the Textbook ‘Mabadi Al-Alarabiyyah’ (the Principles of Arabic) based on Anderson and Krathwohl’s Taxonomy of Educational Objectives) Case Study: Exercises of Syntax Section)", Research in Arabic Language and Literature, 23, 2020, 91-108. magiran.com/p2145602
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال