ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهار حاجی سامی، سمیه محمدی، روانبخش شیردم، (1399). بررسی کارایی هیدروکسید لایه ای منیزیم-آلومینیوم سنتز شده جهت حذف یون کلرید از پساب سرب و روی انگوران زنجان، نشریه مهندسی بهداشت محیط، 7(3)، 338-355. magiran.com/p2145626
Bahar Hajisami, Somayeh Mohammadi, Ravanbakhsh Shirdam, (2020). Investigation of the Adsorption Efficacy in Removal of Chloride Ions by Synthesized magnesium–aluminum hydroxide from Zanjan Lead &Zinc Industry wastewater, Journal of Environmental Health Engineering, 7(3), 338-355. magiran.com/p2145626
بهار حاجی سامی، سمیه محمدی، روانبخش شیردم، بررسی کارایی هیدروکسید لایه ای منیزیم-آلومینیوم سنتز شده جهت حذف یون کلرید از پساب سرب و روی انگوران زنجان. نشریه مهندسی بهداشت محیط، 1399؛ 7(3): 338-355. magiran.com/p2145626
Bahar Hajisami, Somayeh Mohammadi, Ravanbakhsh Shirdam, Investigation of the Adsorption Efficacy in Removal of Chloride Ions by Synthesized magnesium–aluminum hydroxide from Zanjan Lead &Zinc Industry wastewater, Journal of Environmental Health Engineering, 2020; 7(3): 338-355. magiran.com/p2145626
بهار حاجی سامی، سمیه محمدی، روانبخش شیردم، "بررسی کارایی هیدروکسید لایه ای منیزیم-آلومینیوم سنتز شده جهت حذف یون کلرید از پساب سرب و روی انگوران زنجان"، نشریه مهندسی بهداشت محیط 7، شماره 3 (1399): 338-355. magiran.com/p2145626
Bahar Hajisami, Somayeh Mohammadi, Ravanbakhsh Shirdam, "Investigation of the Adsorption Efficacy in Removal of Chloride Ions by Synthesized magnesium–aluminum hydroxide from Zanjan Lead &Zinc Industry wastewater", Journal of Environmental Health Engineering 7, no.3 (2020): 338-355. magiran.com/p2145626
بهار حاجی سامی، سمیه محمدی، روانبخش شیردم، (1399). 'بررسی کارایی هیدروکسید لایه ای منیزیم-آلومینیوم سنتز شده جهت حذف یون کلرید از پساب سرب و روی انگوران زنجان'، نشریه مهندسی بهداشت محیط، 7(3)، صص.338-355. magiran.com/p2145626
Bahar Hajisami, Somayeh Mohammadi, Ravanbakhsh Shirdam, (2020). 'Investigation of the Adsorption Efficacy in Removal of Chloride Ions by Synthesized magnesium–aluminum hydroxide from Zanjan Lead &Zinc Industry wastewater', Journal of Environmental Health Engineering, 7(3), pp.338-355. magiran.com/p2145626
بهار حاجی سامی؛ سمیه محمدی؛ روانبخش شیردم. "بررسی کارایی هیدروکسید لایه ای منیزیم-آلومینیوم سنتز شده جهت حذف یون کلرید از پساب سرب و روی انگوران زنجان". نشریه مهندسی بهداشت محیط، 7 ،3 ، 1399، 338-355. magiran.com/p2145626
Bahar Hajisami; Somayeh Mohammadi; Ravanbakhsh Shirdam. "Investigation of the Adsorption Efficacy in Removal of Chloride Ions by Synthesized magnesium–aluminum hydroxide from Zanjan Lead &Zinc Industry wastewater", Journal of Environmental Health Engineering, 7, 3, 2020, 338-355. magiran.com/p2145626
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال