ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه جهان، هنگامه بیدختی، مریم حیدری، (1399). بررسی مقایسه ای خودارزشیابی و ارزشیابی توسط مربی در کارآموزی بخش زنان دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.، نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 10(28)، 87-95. magiran.com/p2145647
Elahe Jahan, Hengameh Beidokhti, Maryam Heidari, (2020). Comparison of self-evaluation and Evaluation by Training Instructor in the Gynecology Clerkship Course for Midwifery students of Islamic Azad University of Semnan, Nursing development in health, 10(28), 87-95. magiran.com/p2145647
الهه جهان، هنگامه بیدختی، مریم حیدری، بررسی مقایسه ای خودارزشیابی و ارزشیابی توسط مربی در کارآموزی بخش زنان دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.. نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 1399؛ 10(28): 87-95. magiran.com/p2145647
Elahe Jahan, Hengameh Beidokhti, Maryam Heidari, Comparison of self-evaluation and Evaluation by Training Instructor in the Gynecology Clerkship Course for Midwifery students of Islamic Azad University of Semnan, Nursing development in health, 2020; 10(28): 87-95. magiran.com/p2145647
الهه جهان، هنگامه بیدختی، مریم حیدری، "بررسی مقایسه ای خودارزشیابی و ارزشیابی توسط مربی در کارآموزی بخش زنان دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان."، نشریه توسعه پرستاری در سلامت 10، شماره 28 (1399): 87-95. magiran.com/p2145647
Elahe Jahan, Hengameh Beidokhti, Maryam Heidari, "Comparison of self-evaluation and Evaluation by Training Instructor in the Gynecology Clerkship Course for Midwifery students of Islamic Azad University of Semnan", Nursing development in health 10, no.28 (2020): 87-95. magiran.com/p2145647
الهه جهان، هنگامه بیدختی، مریم حیدری، (1399). 'بررسی مقایسه ای خودارزشیابی و ارزشیابی توسط مربی در کارآموزی بخش زنان دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.'، نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 10(28)، صص.87-95. magiran.com/p2145647
Elahe Jahan, Hengameh Beidokhti, Maryam Heidari, (2020). 'Comparison of self-evaluation and Evaluation by Training Instructor in the Gynecology Clerkship Course for Midwifery students of Islamic Azad University of Semnan', Nursing development in health, 10(28), pp.87-95. magiran.com/p2145647
الهه جهان؛ هنگامه بیدختی؛ مریم حیدری. "بررسی مقایسه ای خودارزشیابی و ارزشیابی توسط مربی در کارآموزی بخش زنان دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.". نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 10 ،28 ، 1399، 87-95. magiran.com/p2145647
Elahe Jahan; Hengameh Beidokhti; Maryam Heidari. "Comparison of self-evaluation and Evaluation by Training Instructor in the Gynecology Clerkship Course for Midwifery students of Islamic Azad University of Semnan", Nursing development in health, 10, 28, 2020, 87-95. magiran.com/p2145647
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال