ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Saeed Mehralinejadian, Mandana Izadpanah, Farhad Soltani, Sepideh Sayadi, Maryam Aghakouchakzadeh, (2020). The Prevalence of Gram-Negative Microorganisms Isolated from VentilatorAssociated Pneumonia Patients in the Intensive Care Units of Southwest of Iran, Journal of Pharmaceutical Care, 8(2), 83-87. magiran.com/p2145719
Saeed Mehralinejadian, Mandana Izadpanah, Farhad Soltani, Sepideh Sayadi, Maryam Aghakouchakzadeh, The Prevalence of Gram-Negative Microorganisms Isolated from VentilatorAssociated Pneumonia Patients in the Intensive Care Units of Southwest of Iran, Journal of Pharmaceutical Care, 2020; 8(2): 83-87. magiran.com/p2145719
Saeed Mehralinejadian, Mandana Izadpanah, Farhad Soltani, Sepideh Sayadi, Maryam Aghakouchakzadeh, "The Prevalence of Gram-Negative Microorganisms Isolated from VentilatorAssociated Pneumonia Patients in the Intensive Care Units of Southwest of Iran", Journal of Pharmaceutical Care 8, no.2 (2020): 83-87. magiran.com/p2145719
Saeed Mehralinejadian, Mandana Izadpanah, Farhad Soltani, Sepideh Sayadi, Maryam Aghakouchakzadeh, (2020). 'The Prevalence of Gram-Negative Microorganisms Isolated from VentilatorAssociated Pneumonia Patients in the Intensive Care Units of Southwest of Iran', Journal of Pharmaceutical Care, 8(2), pp.83-87. magiran.com/p2145719
Saeed Mehralinejadian; Mandana Izadpanah; Farhad Soltani; Sepideh Sayadi; Maryam Aghakouchakzadeh. "The Prevalence of Gram-Negative Microorganisms Isolated from VentilatorAssociated Pneumonia Patients in the Intensive Care Units of Southwest of Iran", Journal of Pharmaceutical Care, 8, 2, 2020, 83-87. magiran.com/p2145719
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال