ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا ستاردباغی، حسن رضا زین آبادی، حسین عباسیان، بیژن عبدالهی، (1399). خاستگاه های کسب شایستگی های حرفه ای معلمان ؛ تبیین مدل یادگیری غیررسمی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 6(23)، 103-125. magiran.com/p2145751
hasanreza zeinabadi, Hossein Abbasian, Alireza Sattardabbaghi, (2020). The origins of teachers' professional competencies; Explain the informal learning model, Iranian Society for Training and Development, 6(23), 103-125. magiran.com/p2145751
علیرضا ستاردباغی، حسن رضا زین آبادی، حسین عباسیان، بیژن عبدالهی، خاستگاه های کسب شایستگی های حرفه ای معلمان ؛ تبیین مدل یادگیری غیررسمی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 1399؛ 6(23): 103-125. magiran.com/p2145751
hasanreza zeinabadi, Hossein Abbasian, Alireza Sattardabbaghi, The origins of teachers' professional competencies; Explain the informal learning model, Iranian Society for Training and Development, 2020; 6(23): 103-125. magiran.com/p2145751
علیرضا ستاردباغی، حسن رضا زین آبادی، حسین عباسیان، بیژن عبدالهی، "خاستگاه های کسب شایستگی های حرفه ای معلمان ؛ تبیین مدل یادگیری غیررسمی"، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 6، شماره 23 (1399): 103-125. magiran.com/p2145751
hasanreza zeinabadi, Hossein Abbasian, Alireza Sattardabbaghi, "The origins of teachers' professional competencies; Explain the informal learning model", Iranian Society for Training and Development 6, no.23 (2020): 103-125. magiran.com/p2145751
علیرضا ستاردباغی، حسن رضا زین آبادی، حسین عباسیان، بیژن عبدالهی، (1399). 'خاستگاه های کسب شایستگی های حرفه ای معلمان ؛ تبیین مدل یادگیری غیررسمی'، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 6(23)، صص.103-125. magiran.com/p2145751
hasanreza zeinabadi, Hossein Abbasian, Alireza Sattardabbaghi, (2020). 'The origins of teachers' professional competencies; Explain the informal learning model', Iranian Society for Training and Development, 6(23), pp.103-125. magiran.com/p2145751
علیرضا ستاردباغی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان؛ بیژن عبدالهی. "خاستگاه های کسب شایستگی های حرفه ای معلمان ؛ تبیین مدل یادگیری غیررسمی". فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 6 ،23 ، 1399، 103-125. magiran.com/p2145751
hasanreza zeinabadi; Hossein Abbasian; Alireza Sattardabbaghi. "The origins of teachers' professional competencies; Explain the informal learning model", Iranian Society for Training and Development, 6, 23, 2020, 103-125. magiran.com/p2145751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال