ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ناصری مقدم، حسن بیات، محمدحسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، (1399). تاثیر تنش های خشکی و شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس ‏(‏Narsicuss tazetta L.‎‏)‏، مجله علوم باغبانی ایران، 51(1)، 79-90. magiran.com/p2146133
Ali Naseri Moghadam, Hassan Bayat , Mohammad Hossein Aminifard, Farid Moradinezhad, (2020). Effects of drought and salinity stresses on some morphological and physiological ‎characteristics of Narcissus tazetta L. flower, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 51(1), 79-90. magiran.com/p2146133
علی ناصری مقدم، حسن بیات، محمدحسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، تاثیر تنش های خشکی و شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس ‏(‏Narsicuss tazetta L.‎‏)‏. مجله علوم باغبانی ایران، 1399؛ 51(1): 79-90. magiran.com/p2146133
Ali Naseri Moghadam, Hassan Bayat , Mohammad Hossein Aminifard, Farid Moradinezhad, Effects of drought and salinity stresses on some morphological and physiological ‎characteristics of Narcissus tazetta L. flower, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2020; 51(1): 79-90. magiran.com/p2146133
علی ناصری مقدم، حسن بیات، محمدحسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، "تاثیر تنش های خشکی و شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس ‏(‏Narsicuss tazetta L.‎‏)‏"، مجله علوم باغبانی ایران 51، شماره 1 (1399): 79-90. magiran.com/p2146133
Ali Naseri Moghadam, Hassan Bayat , Mohammad Hossein Aminifard, Farid Moradinezhad, "Effects of drought and salinity stresses on some morphological and physiological ‎characteristics of Narcissus tazetta L. flower", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 51, no.1 (2020): 79-90. magiran.com/p2146133
علی ناصری مقدم، حسن بیات، محمدحسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، (1399). 'تاثیر تنش های خشکی و شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس ‏(‏Narsicuss tazetta L.‎‏)‏'، مجله علوم باغبانی ایران، 51(1)، صص.79-90. magiran.com/p2146133
Ali Naseri Moghadam, Hassan Bayat , Mohammad Hossein Aminifard, Farid Moradinezhad, (2020). 'Effects of drought and salinity stresses on some morphological and physiological ‎characteristics of Narcissus tazetta L. flower', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 51(1), pp.79-90. magiran.com/p2146133
علی ناصری مقدم؛ حسن بیات؛ محمدحسین امینی فرد؛ فرید مرادی نژاد. "تاثیر تنش های خشکی و شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس ‏(‏Narsicuss tazetta L.‎‏)‏". مجله علوم باغبانی ایران، 51 ،1 ، 1399، 79-90. magiran.com/p2146133
Ali Naseri Moghadam; Hassan Bayat ; Mohammad Hossein Aminifard; Farid Moradinezhad. "Effects of drought and salinity stresses on some morphological and physiological ‎characteristics of Narcissus tazetta L. flower", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 51, 1, 2020, 79-90. magiran.com/p2146133
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال