ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا عبدی، عادل مظلومی، غلامحسین حلوانی، سیامک نمازی، کمال اعظم، (1398). طراحی و اعتبارسنجی شاخص بارکاری خلبان (PALI) مبتنی بر الگوی NASA-TLX، فصلنامه طب کار، 11(4)، 72-83. magiran.com/p2146190
Reza Abdi, Adel Mazloumi, Gholamhossein Halvani, Siamak Namazi, Kamal Azam, (2020). Development and validation of a pilot activity load index (PALI) based on NASA-TLX template, Occupational Medicine Quarterly Journal, 11(4), 72-83. magiran.com/p2146190
رضا عبدی، عادل مظلومی، غلامحسین حلوانی، سیامک نمازی، کمال اعظم، طراحی و اعتبارسنجی شاخص بارکاری خلبان (PALI) مبتنی بر الگوی NASA-TLX. فصلنامه طب کار، 1398؛ 11(4): 72-83. magiran.com/p2146190
Reza Abdi, Adel Mazloumi, Gholamhossein Halvani, Siamak Namazi, Kamal Azam, Development and validation of a pilot activity load index (PALI) based on NASA-TLX template, Occupational Medicine Quarterly Journal, 2020; 11(4): 72-83. magiran.com/p2146190
رضا عبدی، عادل مظلومی، غلامحسین حلوانی، سیامک نمازی، کمال اعظم، "طراحی و اعتبارسنجی شاخص بارکاری خلبان (PALI) مبتنی بر الگوی NASA-TLX"، فصلنامه طب کار 11، شماره 4 (1398): 72-83. magiran.com/p2146190
Reza Abdi, Adel Mazloumi, Gholamhossein Halvani, Siamak Namazi, Kamal Azam, "Development and validation of a pilot activity load index (PALI) based on NASA-TLX template", Occupational Medicine Quarterly Journal 11, no.4 (2020): 72-83. magiran.com/p2146190
رضا عبدی، عادل مظلومی، غلامحسین حلوانی، سیامک نمازی، کمال اعظم، (1398). 'طراحی و اعتبارسنجی شاخص بارکاری خلبان (PALI) مبتنی بر الگوی NASA-TLX'، فصلنامه طب کار، 11(4)، صص.72-83. magiran.com/p2146190
Reza Abdi, Adel Mazloumi, Gholamhossein Halvani, Siamak Namazi, Kamal Azam, (2020). 'Development and validation of a pilot activity load index (PALI) based on NASA-TLX template', Occupational Medicine Quarterly Journal, 11(4), pp.72-83. magiran.com/p2146190
رضا عبدی؛ عادل مظلومی؛ غلامحسین حلوانی؛ سیامک نمازی؛ کمال اعظم. "طراحی و اعتبارسنجی شاخص بارکاری خلبان (PALI) مبتنی بر الگوی NASA-TLX". فصلنامه طب کار، 11 ،4 ، 1398، 72-83. magiran.com/p2146190
Reza Abdi; Adel Mazloumi; Gholamhossein Halvani; Siamak Namazi; Kamal Azam. "Development and validation of a pilot activity load index (PALI) based on NASA-TLX template", Occupational Medicine Quarterly Journal, 11, 4, 2020, 72-83. magiran.com/p2146190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال