ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
والی الله اکبری، پروین رحمتی نژاد، آرمان ضرغامی، داود محمدی، (1399). بررسی ویژگی های شخصیتی و فراوانی اختلالات شخصیت در افراد وابسته به مواد محرک و مخدر، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 10(1)، 2144-2153. magiran.com/p2146241
Valiolah Akbari, Parvin Rahmatinejad, Arman Zarghami, Seyed Davood Mohammadi, (2020). Investigation of Personality Traits and Frequency of Personality Disorders in individuals with Stimulant and Opiate dependence., Journal of Fasa University of Medical Sciences, 10(1), 2144-2153. magiran.com/p2146241
والی الله اکبری، پروین رحمتی نژاد، آرمان ضرغامی، داود محمدی، بررسی ویژگی های شخصیتی و فراوانی اختلالات شخصیت در افراد وابسته به مواد محرک و مخدر. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1399؛ 10(1): 2144-2153. magiran.com/p2146241
Valiolah Akbari, Parvin Rahmatinejad, Arman Zarghami, Seyed Davood Mohammadi, Investigation of Personality Traits and Frequency of Personality Disorders in individuals with Stimulant and Opiate dependence., Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2020; 10(1): 2144-2153. magiran.com/p2146241
والی الله اکبری، پروین رحمتی نژاد، آرمان ضرغامی، داود محمدی، "بررسی ویژگی های شخصیتی و فراوانی اختلالات شخصیت در افراد وابسته به مواد محرک و مخدر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 10، شماره 1 (1399): 2144-2153. magiran.com/p2146241
Valiolah Akbari, Parvin Rahmatinejad, Arman Zarghami, Seyed Davood Mohammadi, "Investigation of Personality Traits and Frequency of Personality Disorders in individuals with Stimulant and Opiate dependence.", Journal of Fasa University of Medical Sciences 10, no.1 (2020): 2144-2153. magiran.com/p2146241
والی الله اکبری، پروین رحمتی نژاد، آرمان ضرغامی، داود محمدی، (1399). 'بررسی ویژگی های شخصیتی و فراوانی اختلالات شخصیت در افراد وابسته به مواد محرک و مخدر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 10(1)، صص.2144-2153. magiran.com/p2146241
Valiolah Akbari, Parvin Rahmatinejad, Arman Zarghami, Seyed Davood Mohammadi, (2020). 'Investigation of Personality Traits and Frequency of Personality Disorders in individuals with Stimulant and Opiate dependence.', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 10(1), pp.2144-2153. magiran.com/p2146241
والی الله اکبری؛ پروین رحمتی نژاد؛ آرمان ضرغامی؛ داود محمدی. "بررسی ویژگی های شخصیتی و فراوانی اختلالات شخصیت در افراد وابسته به مواد محرک و مخدر". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 10 ،1 ، 1399، 2144-2153. magiran.com/p2146241
Valiolah Akbari; Parvin Rahmatinejad; Arman Zarghami; Seyed Davood Mohammadi. "Investigation of Personality Traits and Frequency of Personality Disorders in individuals with Stimulant and Opiate dependence.", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 10, 1, 2020, 2144-2153. magiran.com/p2146241
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال