ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی زارعی، رحیم گل محمدی، سید مهدی بهشتی نصر، (1399). تاثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی در موش های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(573)، 278-285. magiran.com/p2146264
Mehdi Zarei, Rahim Golmohammadi, Seyed Mehdi Beheshti Nasr, (2020). The Effect of Aerobic Exercise Training on Epileptic Behaviors in the Kindled and Non-Kindled Rats with Pentylenetetrazole (PTZ), Journal Of Isfahan Medical School, 38(573), 278-285. magiran.com/p2146264
مهدی زارعی، رحیم گل محمدی، سید مهدی بهشتی نصر، تاثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی در موش های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 38(573): 278-285. magiran.com/p2146264
Mehdi Zarei, Rahim Golmohammadi, Seyed Mehdi Beheshti Nasr, The Effect of Aerobic Exercise Training on Epileptic Behaviors in the Kindled and Non-Kindled Rats with Pentylenetetrazole (PTZ), Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 38(573): 278-285. magiran.com/p2146264
مهدی زارعی، رحیم گل محمدی، سید مهدی بهشتی نصر، "تاثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی در موش های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 38، شماره 573 (1399): 278-285. magiran.com/p2146264
Mehdi Zarei, Rahim Golmohammadi, Seyed Mehdi Beheshti Nasr, "The Effect of Aerobic Exercise Training on Epileptic Behaviors in the Kindled and Non-Kindled Rats with Pentylenetetrazole (PTZ)", Journal Of Isfahan Medical School 38, no.573 (2020): 278-285. magiran.com/p2146264
مهدی زارعی، رحیم گل محمدی، سید مهدی بهشتی نصر، (1399). 'تاثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی در موش های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(573)، صص.278-285. magiran.com/p2146264
Mehdi Zarei, Rahim Golmohammadi, Seyed Mehdi Beheshti Nasr, (2020). 'The Effect of Aerobic Exercise Training on Epileptic Behaviors in the Kindled and Non-Kindled Rats with Pentylenetetrazole (PTZ)', Journal Of Isfahan Medical School, 38(573), pp.278-285. magiran.com/p2146264
مهدی زارعی؛ رحیم گل محمدی؛ سید مهدی بهشتی نصر. "تاثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی در موش های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38 ،573 ، 1399، 278-285. magiran.com/p2146264
Mehdi Zarei; Rahim Golmohammadi; Seyed Mehdi Beheshti Nasr. "The Effect of Aerobic Exercise Training on Epileptic Behaviors in the Kindled and Non-Kindled Rats with Pentylenetetrazole (PTZ)", Journal Of Isfahan Medical School, 38, 573, 2020, 278-285. magiran.com/p2146264
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال