ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین مسائلی، حمید طالب زاده، سید تقی هاشمی، محمدرضا مراثی، (1399). استرس ادراک شده و سبک های مقابله با موقعیت های استرس زا در دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(574)، 303-309. magiran.com/p2146275
Nasrin Masaeli, Hamid Talebzadeh, Sayed Taghi Hashemi, MohammadReza Maracy, (2020). Perceived Stress and Coping Styles with Stressful Situations among the Residents of Surgery and Anesthesiology in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, Journal Of Isfahan Medical School, 38(574), 303-309. magiran.com/p2146275
نسرین مسائلی، حمید طالب زاده، سید تقی هاشمی، محمدرضا مراثی، استرس ادراک شده و سبک های مقابله با موقعیت های استرس زا در دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 38(574): 303-309. magiran.com/p2146275
Nasrin Masaeli, Hamid Talebzadeh, Sayed Taghi Hashemi, MohammadReza Maracy, Perceived Stress and Coping Styles with Stressful Situations among the Residents of Surgery and Anesthesiology in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 38(574): 303-309. magiran.com/p2146275
نسرین مسائلی، حمید طالب زاده، سید تقی هاشمی، محمدرضا مراثی، "استرس ادراک شده و سبک های مقابله با موقعیت های استرس زا در دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 38، شماره 574 (1399): 303-309. magiran.com/p2146275
Nasrin Masaeli, Hamid Talebzadeh, Sayed Taghi Hashemi, MohammadReza Maracy, "Perceived Stress and Coping Styles with Stressful Situations among the Residents of Surgery and Anesthesiology in Isfahan University of Medical Sciences, Iran", Journal Of Isfahan Medical School 38, no.574 (2020): 303-309. magiran.com/p2146275
نسرین مسائلی، حمید طالب زاده، سید تقی هاشمی، محمدرضا مراثی، (1399). 'استرس ادراک شده و سبک های مقابله با موقعیت های استرس زا در دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(574)، صص.303-309. magiran.com/p2146275
Nasrin Masaeli, Hamid Talebzadeh, Sayed Taghi Hashemi, MohammadReza Maracy, (2020). 'Perceived Stress and Coping Styles with Stressful Situations among the Residents of Surgery and Anesthesiology in Isfahan University of Medical Sciences, Iran', Journal Of Isfahan Medical School, 38(574), pp.303-309. magiran.com/p2146275
نسرین مسائلی؛ حمید طالب زاده؛ سید تقی هاشمی؛ محمدرضا مراثی. "استرس ادراک شده و سبک های مقابله با موقعیت های استرس زا در دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38 ،574 ، 1399، 303-309. magiran.com/p2146275
Nasrin Masaeli; Hamid Talebzadeh; Sayed Taghi Hashemi; MohammadReza Maracy. "Perceived Stress and Coping Styles with Stressful Situations among the Residents of Surgery and Anesthesiology in Isfahan University of Medical Sciences, Iran", Journal Of Isfahan Medical School, 38, 574, 2020, 303-309. magiran.com/p2146275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال