ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تکتم جعفرزاده، علی اکبر سلیمانیان، محمد محمدی پور، (1399). ارائه مدل علی پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان بر اساس ناگویی هیجانی و عملکردخانواده با واسطه گری تمایز یافتگی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 12(1)، 9-17. magiran.com/p2146290
Toktam Jafarzadeh, Ali Akbar Soleimanian, Mohammadr Mohammadpou, (2020). The Prediction Model of Domestic Violence Against Women Based on Alexithymia and Family Performance with Differentiation Mediation, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 12(1), 9-17. magiran.com/p2146290
تکتم جعفرزاده، علی اکبر سلیمانیان، محمد محمدی پور، ارائه مدل علی پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان بر اساس ناگویی هیجانی و عملکردخانواده با واسطه گری تمایز یافتگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1399؛ 12(1): 9-17. magiran.com/p2146290
Toktam Jafarzadeh, Ali Akbar Soleimanian, Mohammadr Mohammadpou, The Prediction Model of Domestic Violence Against Women Based on Alexithymia and Family Performance with Differentiation Mediation, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2020; 12(1): 9-17. magiran.com/p2146290
تکتم جعفرزاده، علی اکبر سلیمانیان، محمد محمدی پور، "ارائه مدل علی پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان بر اساس ناگویی هیجانی و عملکردخانواده با واسطه گری تمایز یافتگی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 12، شماره 1 (1399): 9-17. magiran.com/p2146290
Toktam Jafarzadeh, Ali Akbar Soleimanian, Mohammadr Mohammadpou, "The Prediction Model of Domestic Violence Against Women Based on Alexithymia and Family Performance with Differentiation Mediation", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 12, no.1 (2020): 9-17. magiran.com/p2146290
تکتم جعفرزاده، علی اکبر سلیمانیان، محمد محمدی پور، (1399). 'ارائه مدل علی پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان بر اساس ناگویی هیجانی و عملکردخانواده با واسطه گری تمایز یافتگی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 12(1)، صص.9-17. magiran.com/p2146290
Toktam Jafarzadeh, Ali Akbar Soleimanian, Mohammadr Mohammadpou, (2020). 'The Prediction Model of Domestic Violence Against Women Based on Alexithymia and Family Performance with Differentiation Mediation', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 12(1), pp.9-17. magiran.com/p2146290
تکتم جعفرزاده؛ علی اکبر سلیمانیان؛ محمد محمدی پور. "ارائه مدل علی پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان بر اساس ناگویی هیجانی و عملکردخانواده با واسطه گری تمایز یافتگی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 12 ،1 ، 1399، 9-17. magiran.com/p2146290
Toktam Jafarzadeh; Ali Akbar Soleimanian; Mohammadr Mohammadpou. "The Prediction Model of Domestic Violence Against Women Based on Alexithymia and Family Performance with Differentiation Mediation", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 12, 1, 2020, 9-17. magiran.com/p2146290
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال