ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا عباسپور، سعید برزگر، حسن نامدار احمدآباد، شیما شکری، حمید سورگی، (1399). بررسی اثر پلاسماهای تهیه شده از کیسه های خون طی هفته های مختلف بر میزان تولیدمالون دی آلدهید (MDA) و نیتریک اکساید (NO) از سلول های تک هسته ای خون محیطی در شرایط آزمایشگاهی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 12(1)، 27-33. magiran.com/p2146292
Allireza Abbaspour, Saeed Barzegar, Hasan Namdar Ahmadabad, Shima Shekari, Hamid Soorgi, (2020). Evaluation of Effect of Plasmas Prepared from Packed Red Blood Cells at Different Weeks on Production of Nitric Oxide (NO) and Malondialdehyde (MDA) from Peripheral Blood Mononuclear Cells in Vitro, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 12(1), 27-33. magiran.com/p2146292
علیرضا عباسپور، سعید برزگر، حسن نامدار احمدآباد، شیما شکری، حمید سورگی، بررسی اثر پلاسماهای تهیه شده از کیسه های خون طی هفته های مختلف بر میزان تولیدمالون دی آلدهید (MDA) و نیتریک اکساید (NO) از سلول های تک هسته ای خون محیطی در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1399؛ 12(1): 27-33. magiran.com/p2146292
Allireza Abbaspour, Saeed Barzegar, Hasan Namdar Ahmadabad, Shima Shekari, Hamid Soorgi, Evaluation of Effect of Plasmas Prepared from Packed Red Blood Cells at Different Weeks on Production of Nitric Oxide (NO) and Malondialdehyde (MDA) from Peripheral Blood Mononuclear Cells in Vitro, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2020; 12(1): 27-33. magiran.com/p2146292
علیرضا عباسپور، سعید برزگر، حسن نامدار احمدآباد، شیما شکری، حمید سورگی، "بررسی اثر پلاسماهای تهیه شده از کیسه های خون طی هفته های مختلف بر میزان تولیدمالون دی آلدهید (MDA) و نیتریک اکساید (NO) از سلول های تک هسته ای خون محیطی در شرایط آزمایشگاهی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 12، شماره 1 (1399): 27-33. magiran.com/p2146292
Allireza Abbaspour, Saeed Barzegar, Hasan Namdar Ahmadabad, Shima Shekari, Hamid Soorgi, "Evaluation of Effect of Plasmas Prepared from Packed Red Blood Cells at Different Weeks on Production of Nitric Oxide (NO) and Malondialdehyde (MDA) from Peripheral Blood Mononuclear Cells in Vitro", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 12, no.1 (2020): 27-33. magiran.com/p2146292
علیرضا عباسپور، سعید برزگر، حسن نامدار احمدآباد، شیما شکری، حمید سورگی، (1399). 'بررسی اثر پلاسماهای تهیه شده از کیسه های خون طی هفته های مختلف بر میزان تولیدمالون دی آلدهید (MDA) و نیتریک اکساید (NO) از سلول های تک هسته ای خون محیطی در شرایط آزمایشگاهی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 12(1)، صص.27-33. magiran.com/p2146292
Allireza Abbaspour, Saeed Barzegar, Hasan Namdar Ahmadabad, Shima Shekari, Hamid Soorgi, (2020). 'Evaluation of Effect of Plasmas Prepared from Packed Red Blood Cells at Different Weeks on Production of Nitric Oxide (NO) and Malondialdehyde (MDA) from Peripheral Blood Mononuclear Cells in Vitro', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 12(1), pp.27-33. magiran.com/p2146292
علیرضا عباسپور؛ سعید برزگر؛ حسن نامدار احمدآباد؛ شیما شکری؛ حمید سورگی. "بررسی اثر پلاسماهای تهیه شده از کیسه های خون طی هفته های مختلف بر میزان تولیدمالون دی آلدهید (MDA) و نیتریک اکساید (NO) از سلول های تک هسته ای خون محیطی در شرایط آزمایشگاهی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 12 ،1 ، 1399، 27-33. magiran.com/p2146292
Allireza Abbaspour; Saeed Barzegar; Hasan Namdar Ahmadabad; Shima Shekari; Hamid Soorgi. "Evaluation of Effect of Plasmas Prepared from Packed Red Blood Cells at Different Weeks on Production of Nitric Oxide (NO) and Malondialdehyde (MDA) from Peripheral Blood Mononuclear Cells in Vitro", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 12, 1, 2020, 27-33. magiran.com/p2146292
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال