ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته بخشایش، نسرین باقری، (1399). مقایسه ویژگی های شخصیتی و رضایت جنسی در بین زوجین با مشکل خیانت زناشویی و زوجین عادی، فصلنامه سلامت اجتماعی، 7(3)، 299-309. magiran.com/p2146398
Fereshteh Bakhshayesh, Nasrin Bagheri, (2020). Comparison of Personality Characteristics and Sexual Satisfaction among Couples with Marital Infidelity and Normal Couples, Journal of Community Health, 7(3), 299-309. magiran.com/p2146398
فرشته بخشایش، نسرین باقری، مقایسه ویژگی های شخصیتی و رضایت جنسی در بین زوجین با مشکل خیانت زناشویی و زوجین عادی. فصلنامه سلامت اجتماعی، 1399؛ 7(3): 299-309. magiran.com/p2146398
Fereshteh Bakhshayesh, Nasrin Bagheri, Comparison of Personality Characteristics and Sexual Satisfaction among Couples with Marital Infidelity and Normal Couples, Journal of Community Health, 2020; 7(3): 299-309. magiran.com/p2146398
فرشته بخشایش، نسرین باقری، "مقایسه ویژگی های شخصیتی و رضایت جنسی در بین زوجین با مشکل خیانت زناشویی و زوجین عادی"، فصلنامه سلامت اجتماعی 7، شماره 3 (1399): 299-309. magiran.com/p2146398
Fereshteh Bakhshayesh, Nasrin Bagheri, "Comparison of Personality Characteristics and Sexual Satisfaction among Couples with Marital Infidelity and Normal Couples", Journal of Community Health 7, no.3 (2020): 299-309. magiran.com/p2146398
فرشته بخشایش، نسرین باقری، (1399). 'مقایسه ویژگی های شخصیتی و رضایت جنسی در بین زوجین با مشکل خیانت زناشویی و زوجین عادی'، فصلنامه سلامت اجتماعی، 7(3)، صص.299-309. magiran.com/p2146398
Fereshteh Bakhshayesh, Nasrin Bagheri, (2020). 'Comparison of Personality Characteristics and Sexual Satisfaction among Couples with Marital Infidelity and Normal Couples', Journal of Community Health, 7(3), pp.299-309. magiran.com/p2146398
فرشته بخشایش؛ نسرین باقری. "مقایسه ویژگی های شخصیتی و رضایت جنسی در بین زوجین با مشکل خیانت زناشویی و زوجین عادی". فصلنامه سلامت اجتماعی، 7 ،3 ، 1399، 299-309. magiran.com/p2146398
Fereshteh Bakhshayesh; Nasrin Bagheri. "Comparison of Personality Characteristics and Sexual Satisfaction among Couples with Marital Infidelity and Normal Couples", Journal of Community Health, 7, 3, 2020, 299-309. magiran.com/p2146398
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال