ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد نایب، سامان جوادی، محمدابراهیم بنی حبیب، (1399). کاربرد مدل یکپارچه SWAT-MODFLOW جهت مدل سازی هم زمان آب های سطحی و زیرزمینی در راستای بهبود وضعیت سامانه منابع آبی در مقیاس حوضه ای، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 16(1)، 42-58. magiran.com/p2146593
Sajjad Naeb, Saman Javadi , MohammadEbrahim Banihabib, (2020). Application of SWAT-MODFLOW Integrated Model for Simultaneous Modeling of Surface and Groundwater to Improve Basin-Scale Water Resources System Status, Iran Water Resources Research, 16(1), 42-58. magiran.com/p2146593
سجاد نایب، سامان جوادی، محمدابراهیم بنی حبیب، کاربرد مدل یکپارچه SWAT-MODFLOW جهت مدل سازی هم زمان آب های سطحی و زیرزمینی در راستای بهبود وضعیت سامانه منابع آبی در مقیاس حوضه ای. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1399؛ 16(1): 42-58. magiran.com/p2146593
Sajjad Naeb, Saman Javadi , MohammadEbrahim Banihabib, Application of SWAT-MODFLOW Integrated Model for Simultaneous Modeling of Surface and Groundwater to Improve Basin-Scale Water Resources System Status, Iran Water Resources Research, 2020; 16(1): 42-58. magiran.com/p2146593
سجاد نایب، سامان جوادی، محمدابراهیم بنی حبیب، "کاربرد مدل یکپارچه SWAT-MODFLOW جهت مدل سازی هم زمان آب های سطحی و زیرزمینی در راستای بهبود وضعیت سامانه منابع آبی در مقیاس حوضه ای"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 16، شماره 1 (1399): 42-58. magiran.com/p2146593
Sajjad Naeb, Saman Javadi , MohammadEbrahim Banihabib, "Application of SWAT-MODFLOW Integrated Model for Simultaneous Modeling of Surface and Groundwater to Improve Basin-Scale Water Resources System Status", Iran Water Resources Research 16, no.1 (2020): 42-58. magiran.com/p2146593
سجاد نایب، سامان جوادی، محمدابراهیم بنی حبیب، (1399). 'کاربرد مدل یکپارچه SWAT-MODFLOW جهت مدل سازی هم زمان آب های سطحی و زیرزمینی در راستای بهبود وضعیت سامانه منابع آبی در مقیاس حوضه ای'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 16(1)، صص.42-58. magiran.com/p2146593
Sajjad Naeb, Saman Javadi , MohammadEbrahim Banihabib, (2020). 'Application of SWAT-MODFLOW Integrated Model for Simultaneous Modeling of Surface and Groundwater to Improve Basin-Scale Water Resources System Status', Iran Water Resources Research, 16(1), pp.42-58. magiran.com/p2146593
سجاد نایب؛ سامان جوادی؛ محمدابراهیم بنی حبیب. "کاربرد مدل یکپارچه SWAT-MODFLOW جهت مدل سازی هم زمان آب های سطحی و زیرزمینی در راستای بهبود وضعیت سامانه منابع آبی در مقیاس حوضه ای". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 16 ،1 ، 1399، 42-58. magiran.com/p2146593
Sajjad Naeb; Saman Javadi ; MohammadEbrahim Banihabib. "Application of SWAT-MODFLOW Integrated Model for Simultaneous Modeling of Surface and Groundwater to Improve Basin-Scale Water Resources System Status", Iran Water Resources Research, 16, 1, 2020, 42-58. magiran.com/p2146593
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال