ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Javad Poursamimi, Zhaleh Shariati-Sarabi, Jalil Tavakkol-Afshari, Seyed Ahmad Mohajeri, Mohsen Ghoryani, Mojgan Mohammadi, (2020). Immunoregulatory Effects of Krocina™, a Herbal Medicine Made of Crocin, on Osteoarthritis Patients: A Successful Clinical Trial in Iran, Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 19(3), 253-263. magiran.com/p2147149
Javad Poursamimi, Zhaleh Shariati-Sarabi, Jalil Tavakkol-Afshari, Seyed Ahmad Mohajeri, Mohsen Ghoryani, Mojgan Mohammadi, Immunoregulatory Effects of Krocina™, a Herbal Medicine Made of Crocin, on Osteoarthritis Patients: A Successful Clinical Trial in Iran, Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 2020; 19(3): 253-263. magiran.com/p2147149
Javad Poursamimi, Zhaleh Shariati-Sarabi, Jalil Tavakkol-Afshari, Seyed Ahmad Mohajeri, Mohsen Ghoryani, Mojgan Mohammadi, "Immunoregulatory Effects of Krocina™, a Herbal Medicine Made of Crocin, on Osteoarthritis Patients: A Successful Clinical Trial in Iran", Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 19, no.3 (2020): 253-263. magiran.com/p2147149
Javad Poursamimi, Zhaleh Shariati-Sarabi, Jalil Tavakkol-Afshari, Seyed Ahmad Mohajeri, Mohsen Ghoryani, Mojgan Mohammadi, (2020). 'Immunoregulatory Effects of Krocina™, a Herbal Medicine Made of Crocin, on Osteoarthritis Patients: A Successful Clinical Trial in Iran', Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 19(3), pp.253-263. magiran.com/p2147149
Javad Poursamimi; Zhaleh Shariati-Sarabi; Jalil Tavakkol-Afshari; Seyed Ahmad Mohajeri; Mohsen Ghoryani; Mojgan Mohammadi. "Immunoregulatory Effects of Krocina™, a Herbal Medicine Made of Crocin, on Osteoarthritis Patients: A Successful Clinical Trial in Iran", Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 19, 3, 2020, 253-263. magiran.com/p2147149
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال