ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحسین ذکایی، روح الله صیادی نژاد، عباس اقبالی، (1399). تحلیل گفتمان نامه دهم نهج البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف، نشریه ادب عربی، 12(2)، 63-83. magiran.com/p2147270
Abdolhossein Zokaei , Roohollah Sayadinejad, Abbas Eghbali, (2020). Discourse Analysis of the Tenth Letter of Nahj al-Balagha Based on Norman Fairclough’s Pattern, Journal of Arabic Literatur, 12(2), 63-83. magiran.com/p2147270
عبدالحسین ذکایی، روح الله صیادی نژاد، عباس اقبالی، تحلیل گفتمان نامه دهم نهج البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف. نشریه ادب عربی، 1399؛ 12(2): 63-83. magiran.com/p2147270
Abdolhossein Zokaei , Roohollah Sayadinejad, Abbas Eghbali, Discourse Analysis of the Tenth Letter of Nahj al-Balagha Based on Norman Fairclough’s Pattern, Journal of Arabic Literatur, 2020; 12(2): 63-83. magiran.com/p2147270
عبدالحسین ذکایی، روح الله صیادی نژاد، عباس اقبالی، "تحلیل گفتمان نامه دهم نهج البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف"، نشریه ادب عربی 12، شماره 2 (1399): 63-83. magiran.com/p2147270
Abdolhossein Zokaei , Roohollah Sayadinejad, Abbas Eghbali, "Discourse Analysis of the Tenth Letter of Nahj al-Balagha Based on Norman Fairclough’s Pattern", Journal of Arabic Literatur 12, no.2 (2020): 63-83. magiran.com/p2147270
عبدالحسین ذکایی، روح الله صیادی نژاد، عباس اقبالی، (1399). 'تحلیل گفتمان نامه دهم نهج البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف'، نشریه ادب عربی، 12(2)، صص.63-83. magiran.com/p2147270
Abdolhossein Zokaei , Roohollah Sayadinejad, Abbas Eghbali, (2020). 'Discourse Analysis of the Tenth Letter of Nahj al-Balagha Based on Norman Fairclough’s Pattern', Journal of Arabic Literatur, 12(2), pp.63-83. magiran.com/p2147270
عبدالحسین ذکایی؛ روح الله صیادی نژاد؛ عباس اقبالی. "تحلیل گفتمان نامه دهم نهج البلاغه بر اساس الگوی فرکلاف". نشریه ادب عربی، 12 ،2 ، 1399، 63-83. magiran.com/p2147270
Abdolhossein Zokaei ; Roohollah Sayadinejad; Abbas Eghbali. "Discourse Analysis of the Tenth Letter of Nahj al-Balagha Based on Norman Fairclough’s Pattern", Journal of Arabic Literatur, 12, 2, 2020, 63-83. magiran.com/p2147270
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال