ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی بیننده، عبدالناصر محبی، فرید براتی، ناصر شمس آبادی، (1399). بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکاین اینترلوکین-6 یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در میش، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 14(1)، 13-21. magiran.com/p2147515
Hadi Binandeh, Abdolnaser Mohebbi, Farid Barati, Naser Shams, (2020). Study of serum Cytokine IL-6 changes one week before and after parturition in ewe, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 14(1), 13-21. magiran.com/p2147515
هادی بیننده، عبدالناصر محبی، فرید براتی، ناصر شمس آبادی، بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکاین اینترلوکین-6 یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در میش. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1399؛ 14(1): 13-21. magiran.com/p2147515
Hadi Binandeh, Abdolnaser Mohebbi, Farid Barati, Naser Shams, Study of serum Cytokine IL-6 changes one week before and after parturition in ewe, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2020; 14(1): 13-21. magiran.com/p2147515
هادی بیننده، عبدالناصر محبی، فرید براتی، ناصر شمس آبادی، "بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکاین اینترلوکین-6 یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در میش"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 14، شماره 1 (1399): 13-21. magiran.com/p2147515
Hadi Binandeh, Abdolnaser Mohebbi, Farid Barati, Naser Shams, "Study of serum Cytokine IL-6 changes one week before and after parturition in ewe", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 14, no.1 (2020): 13-21. magiran.com/p2147515
هادی بیننده، عبدالناصر محبی، فرید براتی، ناصر شمس آبادی، (1399). 'بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکاین اینترلوکین-6 یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در میش'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 14(1)، صص.13-21. magiran.com/p2147515
Hadi Binandeh, Abdolnaser Mohebbi, Farid Barati, Naser Shams, (2020). 'Study of serum Cytokine IL-6 changes one week before and after parturition in ewe', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 14(1), pp.13-21. magiran.com/p2147515
هادی بیننده؛ عبدالناصر محبی؛ فرید براتی؛ ناصر شمس آبادی. "بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکاین اینترلوکین-6 یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در میش". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 14 ،1 ، 1399، 13-21. magiran.com/p2147515
Hadi Binandeh; Abdolnaser Mohebbi; Farid Barati; Naser Shams. "Study of serum Cytokine IL-6 changes one week before and after parturition in ewe", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 14, 1, 2020, 13-21. magiran.com/p2147515
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال