ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا عسگری، احمد فروزانفر، (1399). بررسی انواع مضامین پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی، نشریه ادبیات دفاع مقدس، 3(5)، 45-60. magiran.com/p2147614
Zahra Asgari , Ahmad Fouruzanfar, (2020). Investigating the types of sustainability themes in the epic section of Ferdowsi's Shahnameh, 2645-3819, 3(5), 45-60. magiran.com/p2147614
زهرا عسگری، احمد فروزانفر، بررسی انواع مضامین پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی. نشریه ادبیات دفاع مقدس، 1399؛ 3(5): 45-60. magiran.com/p2147614
Zahra Asgari , Ahmad Fouruzanfar, Investigating the types of sustainability themes in the epic section of Ferdowsi's Shahnameh, 2645-3819, 2020; 3(5): 45-60. magiran.com/p2147614
زهرا عسگری، احمد فروزانفر، "بررسی انواع مضامین پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی"، نشریه ادبیات دفاع مقدس 3، شماره 5 (1399): 45-60. magiran.com/p2147614
Zahra Asgari , Ahmad Fouruzanfar, "Investigating the types of sustainability themes in the epic section of Ferdowsi's Shahnameh", 2645-3819 3, no.5 (2020): 45-60. magiran.com/p2147614
زهرا عسگری، احمد فروزانفر، (1399). 'بررسی انواع مضامین پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی'، نشریه ادبیات دفاع مقدس، 3(5)، صص.45-60. magiran.com/p2147614
Zahra Asgari , Ahmad Fouruzanfar, (2020). 'Investigating the types of sustainability themes in the epic section of Ferdowsi's Shahnameh', 2645-3819, 3(5), pp.45-60. magiran.com/p2147614
زهرا عسگری؛ احمد فروزانفر. "بررسی انواع مضامین پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی". نشریه ادبیات دفاع مقدس، 3 ،5 ، 1399، 45-60. magiran.com/p2147614
Zahra Asgari ; Ahmad Fouruzanfar. "Investigating the types of sustainability themes in the epic section of Ferdowsi's Shahnameh", 2645-3819, 3, 5, 2020, 45-60. magiran.com/p2147614
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال