ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه غفاریان، مهرداد جلالی، فهمیه باب الحوائجی، نجلا حریری، مریم خادمی، (1399). طراحی مدل خدمات شخصی سازی شده با رویکرد سامانه های توصیه گر در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 23(2)، 5-24. magiran.com/p2147730
Samaneh Ghafarian, Mehrdad Jalali , Fahimeh Babolhavaeji, Najla Hariri, Maryam Khademi, (2020). Designing a Personalized Service Model with an Approach to Recommender System in Astan-e Quds-e Razavi Digital Library Software, Library and Information Science, 23(2), 5-24. magiran.com/p2147730
سمانه غفاریان، مهرداد جلالی، فهمیه باب الحوائجی، نجلا حریری، مریم خادمی، طراحی مدل خدمات شخصی سازی شده با رویکرد سامانه های توصیه گر در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1399؛ 23(2): 5-24. magiran.com/p2147730
Samaneh Ghafarian, Mehrdad Jalali , Fahimeh Babolhavaeji, Najla Hariri, Maryam Khademi, Designing a Personalized Service Model with an Approach to Recommender System in Astan-e Quds-e Razavi Digital Library Software, Library and Information Science, 2020; 23(2): 5-24. magiran.com/p2147730
سمانه غفاریان، مهرداد جلالی، فهمیه باب الحوائجی، نجلا حریری، مریم خادمی، "طراحی مدل خدمات شخصی سازی شده با رویکرد سامانه های توصیه گر در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی"، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی 23، شماره 2 (1399): 5-24. magiran.com/p2147730
Samaneh Ghafarian, Mehrdad Jalali , Fahimeh Babolhavaeji, Najla Hariri, Maryam Khademi, "Designing a Personalized Service Model with an Approach to Recommender System in Astan-e Quds-e Razavi Digital Library Software", Library and Information Science 23, no.2 (2020): 5-24. magiran.com/p2147730
سمانه غفاریان، مهرداد جلالی، فهمیه باب الحوائجی، نجلا حریری، مریم خادمی، (1399). 'طراحی مدل خدمات شخصی سازی شده با رویکرد سامانه های توصیه گر در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی'، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 23(2)، صص.5-24. magiran.com/p2147730
Samaneh Ghafarian, Mehrdad Jalali , Fahimeh Babolhavaeji, Najla Hariri, Maryam Khademi, (2020). 'Designing a Personalized Service Model with an Approach to Recommender System in Astan-e Quds-e Razavi Digital Library Software', Library and Information Science, 23(2), pp.5-24. magiran.com/p2147730
سمانه غفاریان؛ مهرداد جلالی؛ فهمیه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ مریم خادمی. "طراحی مدل خدمات شخصی سازی شده با رویکرد سامانه های توصیه گر در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 23 ،2 ، 1399، 5-24. magiran.com/p2147730
Samaneh Ghafarian; Mehrdad Jalali ; Fahimeh Babolhavaeji; Najla Hariri; Maryam Khademi. "Designing a Personalized Service Model with an Approach to Recommender System in Astan-e Quds-e Razavi Digital Library Software", Library and Information Science, 23, 2, 2020, 5-24. magiran.com/p2147730
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال