ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین برومند مقدم، علی تسنیمی، مهیار علوی مقدم، احمد فتوحی نسب، (1399). نسخه شناخت محامد حیدریه بر مبنای نقد متن شناختی با رویکرد درون متنی و برون متنی، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 23(2)، 25-52. magiran.com/p2147731
Hossein Bromandmoghaddam, Ali Tasnimi , Mehyar Alavimoghaddam, Ahmad Fotohi Nasab, (2020). The Recognition of Version of Mahamed-e- Heydariyeh on the basis of Cognitive Textual Criticism with an In-Text and Out-of-Context Approach, Library and Information Science, 23(2), 25-52. magiran.com/p2147731
حسین برومند مقدم، علی تسنیمی، مهیار علوی مقدم، احمد فتوحی نسب، نسخه شناخت محامد حیدریه بر مبنای نقد متن شناختی با رویکرد درون متنی و برون متنی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1399؛ 23(2): 25-52. magiran.com/p2147731
Hossein Bromandmoghaddam, Ali Tasnimi , Mehyar Alavimoghaddam, Ahmad Fotohi Nasab, The Recognition of Version of Mahamed-e- Heydariyeh on the basis of Cognitive Textual Criticism with an In-Text and Out-of-Context Approach, Library and Information Science, 2020; 23(2): 25-52. magiran.com/p2147731
حسین برومند مقدم، علی تسنیمی، مهیار علوی مقدم، احمد فتوحی نسب، "نسخه شناخت محامد حیدریه بر مبنای نقد متن شناختی با رویکرد درون متنی و برون متنی"، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی 23، شماره 2 (1399): 25-52. magiran.com/p2147731
Hossein Bromandmoghaddam, Ali Tasnimi , Mehyar Alavimoghaddam, Ahmad Fotohi Nasab, "The Recognition of Version of Mahamed-e- Heydariyeh on the basis of Cognitive Textual Criticism with an In-Text and Out-of-Context Approach", Library and Information Science 23, no.2 (2020): 25-52. magiran.com/p2147731
حسین برومند مقدم، علی تسنیمی، مهیار علوی مقدم، احمد فتوحی نسب، (1399). 'نسخه شناخت محامد حیدریه بر مبنای نقد متن شناختی با رویکرد درون متنی و برون متنی'، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 23(2)، صص.25-52. magiran.com/p2147731
Hossein Bromandmoghaddam, Ali Tasnimi , Mehyar Alavimoghaddam, Ahmad Fotohi Nasab, (2020). 'The Recognition of Version of Mahamed-e- Heydariyeh on the basis of Cognitive Textual Criticism with an In-Text and Out-of-Context Approach', Library and Information Science, 23(2), pp.25-52. magiran.com/p2147731
حسین برومند مقدم؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدم؛ احمد فتوحی نسب. "نسخه شناخت محامد حیدریه بر مبنای نقد متن شناختی با رویکرد درون متنی و برون متنی". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 23 ،2 ، 1399، 25-52. magiran.com/p2147731
Hossein Bromandmoghaddam; Ali Tasnimi ; Mehyar Alavimoghaddam; Ahmad Fotohi Nasab. "The Recognition of Version of Mahamed-e- Heydariyeh on the basis of Cognitive Textual Criticism with an In-Text and Out-of-Context Approach", Library and Information Science, 23, 2, 2020, 25-52. magiran.com/p2147731
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال